مشاوره والورده، موقعيت به خطر افتاده كريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

لمونيس كه جانشــين بســنيك هاســي روي نيمكت المپياكوس شد، به انصاري فرد اعتماد كرد و كريم هم از روي ســكو به زمين آمد و گلهاي پرشــماري بــه ثمر رســاند. تا وقتي لمونيــس ســرمربي المپياكوس بود، اوضاع براي انصاري فرد فوقالعاده بود اما حاال كه اسكار گارسيا روي نيمكت اين تيم نشســته شــايد اين شرايط تغيير كند. بخصــوص كه ميرالس از اورتــون هم به المپياكوس برگشــته اما گارسيا چطور به المپياكوس آمده و موقعيــت كريــم را كمــي به خطر انداخته؟ گويا ســرمربي اســپانيايي و جديــد المپياكــوس يونــان، براي پذيرفتن اين پيشــنهاد سراغ ارنستو والورده، سرمربي بارســلونا رفته و از او درباره ســبك بــازي و نوع فوتبال يونانيها مشاوره گرفته است: «بله، با والورده مشورت كردم. هيچ چيز منفي از والورده درباره المپياكوس نشنيدم. ارنستو والورده، سرمربي در سالهاي 2010 تــا 2012 ميــالدي هدايــت المپياكوس يونان را بر عهده داشــت و به همين خاطر آدم درســتي براي مشاوره گرفتن بود. حرفهاي او دليل اصلــي اطمينان من بــراي پذيرفتن پيشــنهاد مربيگري تيم المپياكوس يونان و رد كردن ســاير پيشــنهادها بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.