تيمداري در ليگ 2 و 3

Iran Varzeshi - - پرس -

تیمــداري در لیگهــاي پایینتر از جمله برنامههایي اســت که باشگاه بــراي ســالهاي آیندهاش ترســیم کرده. برنامهاي که سرپرســت باشگاه پرســپولیس در نشســت خبــری روز گذشته اینطور توصیفش کرد: «یکي از برنامههایي که در حال کار کردن روي آن هســتیم و البته هنوز نهایي نشده، تشکیل یک تیم دوم است. قصد داریم با تیمداري در لیگ دســته 2 یا دسته 3 براي تیم بزرگســاالن پرســپولیس پشتوانهسازي کنیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.