آغاز به كار اردوگاه آموزشي پارا اسكي در آلمان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كمپ آموزش پارا اســكي با حضور نمايندگان 12 كشور از ديروز شنبه در آلمان آغاز شــد. كشورهايي از جمله قزاقســتان، تاجيكستان، آرژانتين، كرواســي، ارمنســتان و ايران در اين اردوگاه شركت كردهاند كه قصد دارند رشته پارا اســكي را توسعه دهند. در اين اردوگاه همچنين مربيان آلماني با پارا اســكيبازان تمرين ميكنند. ايــن تمرينات به دو بخش تئوري و عملي تقسيم شده اســت كه بخش تئوري آموزشها در يكي از شهرهاي آلمان و بخش عملي تمرينات نيز در پيســت اسكي اين كشــور انجام ميشود. اين اردوگاه آموزشــي در حاشــيه رقابتهاي پارا اســكي قهرماني جهان برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.