فاندايك: به خاطر كلوپ به سيتي «نه» گفتم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ويرجيل فاندايــك با انتقال 75 ميليون پوندي از ســاوتهمپتون به ليورپول گرانترين مدافــع جهــان شــد. ليورپول بــراي اصالح مشــكالت دفاعي به اين بازيكــن هلندي رو آورد. آنتونيــو كونته هم او را ميخواســت و ســيتي به دنبال جانشيني براي آينده ونسان كمپاني ميگشــت. جيمي كاراگر اســطوره ليورپول بهعنوان كارشــناس شبكه اسكاي از او پرســيد چرا ليورپــول را انتخاب كرده و به چلســي و سيتي پاســخ منفي داده كه گفت: «فكر ميكنم اندازه اين باشــگاه، هوادارانش، بازيكنانش، مربياش و همــه چيز فوقالعاده اســت. شــما خودتان ميتوانيد در هر بازي خانگي اين را ببينيد و احســاس كنيد. واقعا خوشــحالم كه براي اين باشگاه بازي ميكنم. همه كلــوپ را بهعنوان مربي ميشناســند. ميتوانند در تلويزيون ببينند چقدر ســرزنده اســت و به بازيكنانش اعتماد به نفس داده و آنها را به جلو ســوق ميدهد. براي من كامال مناســب بود، فكر ميكنم هر بازيكني عاشق كار با چنين مربي است، گاهي اوقات ديوانگي است اما من واقعا دوستش دارم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.