ريبري: ميخواهم در بايرن بازنشسته شوم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

فرانــك ريبــري گفته كــه ميخواهد فوتبالش را در بايرن مونيخ به پايان برســاند. او اوليــن گل اين فصلش در بوندسليگا را در بــرد3 بر يك در خانه بايــر لوركوزن به ثمر رساند.

ريبــري 43ســاله كه در ســال 2007 از مارســي خريداري شــد، اكنــون و پس از بازنشســتگي فيليپ الم، باسابقهترين بازيكن بايرن اســت. قرارداد او در تابســتان منقضي ميشود و ژاوي هرناندس، اسطوره بارسلونا به او گفته كه به قطر برود و در كنار او بازي كند.

اما ريبــري گفته قصــد دارد در بايرن بماند: «هدف من اين اســت كه تا جايي كه ميتوانم در بايرن مونيخ بمانم.»

او دربــاره گلي كه زد گفــت: «طبيعي اســت كه پاسهــاي گل زيــادي ميدهم و دريبلهاي فراواني ميزنم اما گلزني هميشــه عالــي اســت. ميدانيد كــه بــازي در خانه لوركوزن كار دشــواري است اما پس از تالش فراوان در قطر (در اردوي تمريني)، عالي بازي كرديم. ما توانســتيم بازي را سه بر يك ببريم اما اوضاع دشــواري بود چــون لوركوزن ما را بســيار تحت فشار گذاشت. من خوشحالم كه آمادهام و سالم. از حضور در تيم لذت ميبرم؛ همچنين از بازي و تمرين.»

البته يــوپ هاينكس، مربي موقت بايرن مونيخ گفته كه نيــازي به عجله براي تمديد قرارداد ريبري نيســت: «هنوز فرصت داريم و فرانك هم اين را ميداند اما او سهشــنبه در يك بازي دوستانه هتتريك كرد و امروز هم خيلي پركار بود.»

هايكو هرليش، مربــي باير لوركوزن هم پــس از باخت خانگي تيمش گفت كه تيمش نمايش خوبي داشــت، هرچنــد كه بايرن در لحظات مهم بهتر كار كرد: «لزومي ندارد كه از نمايشمان شرمسار باشيم. ما براي پيروزي تالش كرديم و رقيب را تحت فشار گذاشتيم. بايرن در لحظات سرنوشتساز، دقيقتر عمل كــرد. ما هم فرصتهاي خود را داشــتيم اما بايرن شايسته اين پيروزي بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.