قلعهنويي: ديگر سرمربي ذوبآهن نيستم با سپاهان مذاكره ميكنم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

اميــر قلعهنويي بعــد از باخت تيمش اعالم كرد ديگــر مربي ذوبآهن نيست و در روزهاي آينده با مديران سپاهان مذاكره ميكند.

اميــر قلعهنويي ســرمربي ذوبآهن اصفهان بعــد از باخت تيمش به اســتقالل تهران در مرحله يك هشتم نهايي ليگ قهرمانان آسيا در خصوص شــرايط مســابقه، وضعيت فعاليتش در ذوبآهن و فهرست تيم ملي ايران توضيحاتي ارائه كرد كه به شرح زير است.

داور بازي ديشب، داور فدراسيون است

به نظرم در مسابقه شب گذشته دو بازيكن استقالل بايد اخراج ميشدند و در ادامــه داور يــك پنالتي براي مــا نگرفت. داور عماني ايــن ديدار داور فدراسيون است و قبال هم نسبت به فدراسيون خوشخدمتيهايش را نشان داده. بعــد از بازي كارشــناس داوري به من زنگ زد و گفت ما ميترســيم حقيقــت را بگوييم به دليــل اينكه در فضاي مجازي به ما فحش ناموســي ميدهنــد. من از باختن تيمم ناراحت نيســتم و در مالــزي بدتر از اينها را ديدهام. به اســتقالل و تيام تبريك ميگويم اما به هيات مديره اين تيم اصال تبريك نميگويم. وقتي كه بازيكن اســتقالل روي ميــالد فخرالديني خطا ميكند، اســتاديوم به من فحش ناموسي ميدهد. به نظرم مسووالن باشگاه استقالل بايد اين جو را مديريت كنند همه اتفاقات در گرو تصميمات مديران اين تيم است.

ديگر سرمربي ذوبآهن نيستم

من ديگر سرمربي ذوب آهن نيستم و كارم در اين تيم تمام شده است. البتــه از همه اعضاي هيات مديره اين تيم تشــكر ميكنم. از تيم ذوبآهن درسهاي بزرگي ياد گرفتم. اميدوارم هرچه خير اســت اتفاق بيفتد. احتماال يك نشســتي با مســووالن سپاهان درباره ســرمربيگري در اين تيم خواهم داشت.

آقايان خواستند قلعهنويي را قلع و قمع كنند

مــن در كنفرانــس مطبوعاتي گفتــم كادر فني تيم ملي ميتوانســت فهرســت 35 نفره را به فيفا ارســال كند اما 24 ســاعت بعد آن را منتشــر كند و اين مشــكلي نــدارد اما بعــد از آن آقايان بيانيهاي دادند كه بخشي از آن بيانيه برميگشــت به سعيد آذري. به همين خاطر آذري مصاحبهاي كرد كه در آن صحبتهاي منتشــر شــده در آن بيانيه را تكذيب كرد. نكته جالب اينجاست كه آقاي ساكت بعد از مصاحبــه آذري به او زنگ ميزند و ميگويد كه شــما چرا دخالت كرديد. اجازه بدهيد ما قلعهنويــي را قلع و قمع كنيم. البته او از اين كلمه اســتفاده نكرده امــا نگاهش اين بوده اســت. چرا؟ چون وقتي ساكت به آذري كه در بيانيه راجع به او صحبت شده است ميگويد شما چرا آمدي وسط، يعني به نوعي ميگويد اجازه بده قلعهنويي تنها بماند.

آقاي ساكت! خيلي كارها براي شما انجام دادم

از ســعيد آذري تشكر ميكنم كه پاي حق و حقانيت ايستاد؛ كاري كه خيلي مديران از جمله ســاكت انجام نميدهند. آقاي ســاكت شما خودت ميداني من براي شــما چه كاري كردم. من به خاطر شما از سپاهاني بيرون آمدم كه ميتوانســتم با آن قهرمان آســيا شــوم. خودت ميداني و خداي خودت. من به خاطر شــما از اصفهان بيرون آمدم حاال به آذري زنگ ميزني كه چرا دخالت كردي؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.