زودتر مشكالت مالي خود را حل كنيد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

ســال گذشــته تيمهاي ليــگ برتري كشــورمان با محروميتهايي روبهرو شــدند كه اثر مخرب آن بر عملكرد باشگاههايي مثل تراكتورسازي، نفت تهران و ... كامال آشكار بود و امسال نيز به احتمال زياد شاهد همين روند خواهيم بود.

بخصوص اينكه نمايندگان كنفدراسيون فوتبال آســيا باز هــم طبق روند ســالهاي گذشته بازرسي از باشگاهها را خواهند داشت. ســهيل مهدي در مورد حضــور نمايندگان كنفدراســيون فوتبال آســيا در كشــورمان اينطور حرف ميزند:« هر ســاله پس از صدور مجوز حرفهاي، ایافســی با هدف راســتي آزمايــي از كشــورهاي داراي ســوابق مجوز حرفهاي نمايندگاني را اعــزام ميكند. طبق ســنوات گذشــته ارزيابي از زير ســاختها، شرايط ورزشــگاهها، مدارك مالي، حقوقي، مالكيت باشــگاهها ...و انجام ميشود. ضمن اينكه در دو سال گذشته كنفدراسيون فوتبال آســيا موضوع مميزيهاي خود را متناسب با نقاط ضعف كشــورهاي مختلف تخصصيتر كرده است. در همين راستا موضوع مميزي در كشورمان با محوريت شفافسازي مالي و حل و فصل پروندههاي بدهي باشــگاهها از 2 سال گذشته تا امروز بوده است.»

مســوول كميته فني و توســعه و صدور مجوز حرفهاي ســازمان ليگ حرفهايش را اينطور ادامه ميدهــد: «اوج رفتار و عملكرد كنفدراســيون فوتبــال آســيا در مميــزي اخيــر نماينــدگان كنفدراســيون فوتبال آسيا از باشــگاههاي پرســپوليس، استقالل و تراكتورســازي نمايان شــده است. مميزان ایافسی تقريبا تمامي موارد سوالي خودشان را بــه طور دقيقتر و با جزييات بيشــتر از اين باشــگاهها مورد ارزيابي قرار دادنــد. با توجه به حساســيت شــرايط باشــگاهها با وجود عملكرد خوب فني در مســابقات از هم اكنون هشــدارهاي الزم به باشــگاهها داده ميشود تا هرچه ســريعتر مشــكالت مالي خود را در زمينه پروندههاي مالي موجود در اين فرصت اندك حل و فصل كنند تا مشــكلي در آينده برايشان به وجود نيايد.»

مهدي اشــارهاي بــه برگــزاري كارگاه آموزشــي صدور مجــوز حرفــهاي در تهران دارد: «ايــن كارگاه آموزشــي ســاليانه در كشورمان برگزار ميشــود كه امسال هم در تاريخ 24 ارديبهشــت 97 بــا حضور مديران عامل باشــگاههاي ليگ برتري و ليگ دسته اولي، مديــران مالي ليگ برتــر و نمايندگان مجوز حرفهاي باشــگاهها برگزار شد. كارگاه آموزشي امسال همزمان با حضور نمايندگان ایافســی در ايران برگــزار و از اين فرصت استفاده شد و آخرين تغييرات و ضرورتهاي مجوز حرفهاي از زبان مســووالن آسيايي به شــركت كنندگان در كارگاه آموزشي منتقل شد. در اين فرصت كوتاه هم شركتكنندگان در اين كارگاه ســواالت خود را با مدير مجوز حرفــهاي در ميان گذاشــتند و تبــادل نظر و بحــث و گفت و گوي مفيــدي بين طرفين انجام شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.