كامرانيفر: ایافسی به دنبال كم كردن فاصله بين داوران است

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

قضاوت داور چينــي و داور عماني در دو بازي حساس مرحله يك هشــتم نهايي ليگ قهرمانان به گونهاي بود كه در پايان مســابقه نســبت به آنهــا اعتراضهايي وجود داشــت اما نكته مهم اينجا اســت كه معيار ايافسي براي انتخــاب داورانش براي بازيهايي در اين سطح و به اين اهميت چيست. حسن كامراني فر داور سرشــناس و رييس ســابق دپارتمان داوري فوتبال ايران در اين رابطه اينطور حرف ميزند: «نحــوه انتخاب داوران به اين شــكل است كه ايافسي بر كار داورانش نظارت كرده و براساس گزارشي كه از ناظران ميگيرد عمل ميكند. ايافســي براســاس آناليز و گزارش داوري تصميم ميگيرد و حتما اين دو داور در قضاوت عملكرد خوبي داشــتند كه براي اين مسابقه انتخاب شدهاند.»

او دربــاره اينكــه آيــا داوران بزرگتري نميتوانســتند قضاوت اين بازيها را بر عهده داشته باشند، معتقد اســت: «ايافسي براي اينكه آينده داوري آســيا را تامين كند داوران جوانش را محك ميزند و براي همين بازيهاي بزرگ را نيز به آنها ميدهد تا در شرايط سخت تجربه كســب كننــد. كنفدراســيون فوتبال آســيا از زماني كه ديد داوران آســيايي در دو ســه دوره جام جهاني عملكرد خوبي داشتند تصميم گرفت كه شرايط را براي رشد و تربيت داوران بيشــتر به وجود بيــاورد. همانطور كه تيمها به دنبال جوانگرايي هســتند دپارتمان داوري كنفدراســيون فوتبال آسيا هم در صدد جوانگرايي در داوري است.»

او حرفهايش را اينطــور ادامه ميدهد: «اكنون ديگر يك سال اســت كه داوري آسيا در اختيار ژاپنيها نيست و اكنون آقاي شمس الواعظين مالزيايي اين ســمت را برعهده دارد. شمس الواعظين در حال حاضر به دنبال رشد و ارتقاي داوري اســت و از همينرو دســت به جوانگرايــي زده اســت. ببينيد در آســيا يك فاصلــهاي ميان داوران خيلي تــاپ با ديگران هست. ايافسي ســعي دارد اين فاصله را كم كــرده و داوران جديد و جوان را به ســطح باال برســاند و از همين رو اين امكان وجود دارد كه براي بازيهاي حســاس مرحلــه بعدي ليگ قهرمانان آســيا نيز از داوران كمتر شــناخته شده اســتفاده كند. البته اگر در مرحله بعدي و در قرعهكشي اســتقالل و پرسپوليس به هم بخورند ممكن اســت به دليل حساسيتهايي كه وجود دارد ايافســي از داوران سطح باال و قوي استفاده كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.