حادثه مرگبار بعد از گل ذوب آهن

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

يكي از هواداران استقالل تهران در حين بازي تيم مورد عالقهاش با ذوبآهن به كام مرگ كشــيده شــد و فوت كرد. بعــد از بازي اســتقالل - ذوب آهن خبر فوت يكي از هواداران اســتقالل شــيريني اين برد را به تلخي تبديل كرد. داريوش ســليماني، هوادار 50 ساله اســتقالل در خانه مشغول تماشاي بازي تيم محبوبش بود كه به صورت كامال اتفاقي بعد از گل اول قاسم حداديفر به علت هيجان بيش از حد ايســت قلبي ميكند و از دنيا ميرود. برادر اين مرحوم در خصوص چگونگي فوت برادرش اعالم كرد: «برادر بنده در خانه به همراه دخترش مشــغول تماشاي مسابقه بود كه متاسفانه بعد گل اول ذوبآهن نفسش باال نيامد و آمدن آمبوالنس هم هيچ كمكي به برادرم نكرده اســت. برادرم فشار خون داشت و دكتر به او گفته بود هيجان برايش خوب نيســت و به همين دليل ديگر اســتاديوم نرفت اما شب گذشته ناگهان به علت هيجان زياد دچار حمله قلبي شد و فوت كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.