تيم ملی آرام آرام تكميل میشود

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

دیروز تعدادی از لژیونرها مثل حاجیصفی، انصاریفرد و طارمی با تیم ملی تمرین کردند تا آرام آرام جمع ملیپوشان تکمیل شود. با اضافه شدن سایر بازیکنان برنامه اصلی آمادهسازی کیروش شروع میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.