قرارداد 2 ميلياردی قلعه نويی - سپاهان

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

دیشب آخرین خبر از باشگاه سپاهان این بود کــه مدیران این باشــگاه نشســتی با امیر قلعــه نویی برگزار کردهاند و توافق اولیه نیز انجام شده. گفته میشود رقم قرارداد قلعهنویی با سپاهان حدود 2 میلیارد تومان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.