مربي فرانسوي براي الغرافه و طارمي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كريستيان گوركوف، سرمربي فرانسوي و ســابق الجزاير بــه دوحه ســفر كرد تا اقدامات الزم براي به دست گرفتن هدايت تيم الغرافه را انجام بدهد.

بولنت، سرمربي تركيهاي نتايج خوبي را با الغرافــه نگرفت و بعد از بازي با الريان در جام امير قطر از ســمتش اســتعفا كرد. اين مربی تركيهاي حاال جاي خود را به يك مربي فرانسوي ميدهد.

مربــي باتجربــهاي كــه در آفريقــا كارنامه قابــل توجهي دارد. مهدي طارمي، مهاجــم تيــم ملي ايــران در ايــن فصل بــراي الغرافــه بــازي ميكنــد و بايد زير نظر مربي فرانســوي به فوتبال خود ادامه بدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.