شكايت عربستان از بغداد بونجاح

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بغداد بونجاح مهاجم الجزايري الســد در بــازي دوشــنبه تيمش برابــر االهلي عربســتان با دســتانش داور را به گرفتن رشــوه از االهلي متهم كرد كــه اين اتفاق بــه مــذاق عربســتانيها خــوش نيامده است.

بعد از رسانههاي عربستاني، فدراسيون فوتبال اين كشــور با ارســال نامهاي به اي اف ســي خواســتار محروميــت و جريمه بونجــاح پــس از انجام اين حركت شــده اســت و مدعي شــده در صــورت محروم نشــدن وي، شــكايتش را بــه فيفــا نيز ارسال ميكند.

الســد بــا 2 گل بغــداد بونجــاح در عربســتان با االهلي به تســاوي رسيد و به مرحله بعد صعود كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.