عالقه بلماضي به تقابل با استقالل و پرسپوليس

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

جمال بلماضي، سرمربي الدحيل پس از پيروزي 4 بر يك شاگردانش برابر العين امــارات و صعود به مرحله يكچهارم نهايي ليگ قهرمانان آســيا گفت: «ميخواهم از شــاگردانم به خاطر نمايــش فوقالعاده در 2 بازي رفت و برگشــت برابر العين امارات كه 8 گل به ثمر رســاندند، قدرداني كنم. خطوط دفاعي و حملــه در طول اين بازي فوقالعاده بودند. دوســت دارم الدحيل در مرحله يكچهــارم نهايي ليــگ قهرمانان آســيا با يكي از تيمهاي ايراني (اســتقالل و پرسپوليس) مواجه شــود. اميدوارم تيم الدحيــل با آمادگي كاملــي در اين مرحله حاضر شــود كه اين اتفــاق ميتواند براي ورود بهتر ما به فصل آينده ليگ ســتارگان قطر نيز موثر باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.