السد به فكر حفظ پورعلي گنجي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مرتضــي پورعلي گنجي دومین فصل حضور در السد را پشت سر ميگذارد و توانسته عملکرد خوبي از خود نشان بدهد. قرارداد پورعلي گنجي در نیم فصل دوم سال جاري به پایان رســید و با توجه به عملکرد خوب ایــن بازیکن ایراني، ســران باشگاه السد چارهاي جــز تمدید قرارداد او نداشتند. قرارداد پورعلي گنجي با السد به پایان رسیده و هنوز معلوم نیست كه این بازیکن در السد باقي ميماند و قراردادش را تمدید ميكند یا اینکه از تیم جدا ميشود.

البته هواداران الســد با توجه به عملکرد بسیار خوبي كه پور علــي گنجي در این تیم داشــته خواستار تمدید قرارداد او هستند و به احتمال زیاد این بازیکن فصل بعد هم در این تیم باقي خواهد ماند.

حسن مطر، بازیکن سابق تیم ملــي فوتبال قطر درباره حفظ بازیکنان كلیدي السد از جمله پورعلي گنجي ميگوید: «الســد نیازي بــه تغییر در ســطح بازیکنان خود ندارد. باید ژاوي، بونجاح، حمرون و مرتضي پورعليگنجي، مدافع ایراني خود را حفظ كند. این بازیکن نمایش فوقالعادهاي را ارائه ميدهد و سطح فني باالیي دارد.»

الســد بــه مرحله یك چهارم نهایي لیگ قهرمانان آســیا راه پیدا كــرده و این شــانس را دارد كه با بازیکن ایراني خــود جام قهرماني را باالي سر ببرد. البته پورعلي گنجــي یکــي از بازیکناني اســت كه برانکو مدتهاست به جــذب او عالقه دارد و اگر محرومیت پرســپولیس در فصل جابهجایي تابســتاني برداشــته شــود و پورعلي گنجي قــراردادش را تمدید نکند اصال بعید نیست كه او راهي پرسپولیس شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.