تركيب 11 نفره كي روش مشخص است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

چراغپور: عزتاللهي نقش كاسيميرو را بازي ميكند

جالل چراغپور در آستانه جام جهاني، صحبتهاي جالبي درباره فهرست تيم ملي داشــته. او به نكاتي ويژه اشاره ميكند كه ميتواند از تفكرات كي روش رونمايي كند.

كي روش تحت تاثير ترس از گروه

معرفي فهرســت 35 نفره تيمملي براي آمادهســازي قبل از جامجهاني نشان ميدهد كه كيروش در بعضي پستها دچار ترديد شده است، شرايط طوري اســت كه انــگار او آرام آرام از گروه ايران در جامجهاني ميترســد. او اوايل ترســي نداشــت اما االن مشخص اســت كه خوف گروه كمكم او را تحت تاثير قرار داده. اين را ميشــود از مصاحبههايش هم متوجه شد، آنجا كه ميگويد گروه ما ســخت اســت و بيم آن را دارد كه قبل از جامجهاني قراردادش را تمديد كنند.

روابط زیر پوستي در تيم ملي

فهرست تيم ملي را كه نگاه كردم، متوجه شدم در بعضي از پستها و انتخابها كيروش نگاهي ويژه و مرمــوز دارد. انتخابهاي انجام شده توســط كيروش همه چيز شمول نيست و ميشــود اينطور برداشــت كرد كــه روابط زيرپوستي را هم رعايت كرده است. من نامي از بازيكني نميبرم اما برخي بازيكنان هستند كه 8 ســال با كيروش كار ميكنند و االن هم در فهرســت حضور دارند. به عبارت بهتر كيروش مجموعهاي از همه مســائل را در نظر گرفته و بازيكنانش را انتخاب كرده است.

كي روش تركيب 11 نفرهاش را ميداند

اعتقاد من بر اين اســت كيروش از مدتها قبــل تركيب ثابتش را در ذهن خود پيدا كرده و هر وقت الزم باشــد، اين تركيب را در زمين به اجرا ميگــذارد. از نظر من كيروش هم 11 بازيكن ثابــت و هم تعويضيها را با دقايق تعويض آنها در ذهنش آماده كرده است. دليل اين امر داشتن فرصت كافي است. او زمان الزم را داشته تا فاز به فاز جلو برود و از 30 بازيكني كه در اختيار دارد، بهترين استفاده را كند؛ به عبارت بهتر بازي ذهني و آمادگي براي تركيب ذهنياش را به خوبي اجرا كرده است.

عزتاللهي، كاسيميروي كي روش است

كيروش از هر پســت بــراي خــودش تعريفهايي دارد. در سيســتم 1-3-2-4 كــه او بازي ميكند، مثال يك بازيكن «ســه چپ» تعريف كرده، بازيكنــي كه وقتي تيم حريف ما را عقب ميراند، بتواند با دفاع چپ يك زوج دو نفر براي خنثيكردن حمله حريف درســت كند. اين كار را 4 ســال است وحيد اميري به خوبي انجام ميدهد. اميري بازيكن ســه چپ كيروش است. ســرمربي تيمملي از هافبكهاي وســط خود يك نفر ميخواهد كه وظايفي مانند كاسيميرو در رئال داشته باشد. كيروش عزتاللهي را انتخاب كرده و او را كاسيميروي ايراني ميداند. به همين خاطر عزتاللهي چه تيم داشته باشد و چه نداشته باشد و در هر كشوري بازي كند، هافبك وسط كيروش است.

تزلزل درباره سيدجالل حسيني

كي روش البته در چند پست دچار تزلزل شده است. بهعنوان مثال درباره سيدجالل حسيني مردد شده، اين را ما نيز با چشم غيرمسلح خود ميبينيم. طبيعي هم هســت، عضالت برگشتكننده حسيني به دليل باالرفتن سنش ضعيف شده و بازيكني كه به اين حالت در ميآيد در برگشتها خطا ميكند و اين موضوع در ســطح جامجهاني خطرناك محسوب ميشود. به طور كلي كيروش همه چيز را در نظر گرفته تا مشكلي در فهرست به وجود نيايد.

بيرانوند از همه دروازهبانها بهتر است

در پست دروازهباني من فكر ميكنم بيرانوند گزينه اول كيروش است. بيرانوند در بحث بازي با پا، با دســت و والي نمــره خوبي ميگيرد و او را از بقيه جدا ميكند. از اين گذشــته تيــم ملي ايران معموال روي توپهايي كه از كنارهها ارســال شده و به پايانه دفاع ميرسد، چون دفاع كناريها معموال كوتاه قامت هستند، با مشكل مواجه ميشــود. بيرانوند اما دروازهباني است كه با قامت بلند خود تونلي كه توپ به پايانه دفاع ميرســد را قطع ميكند. در اين شــرايط هيچ دروازهبان ايراني توانايي بيرانوند را ندارد. البته بيرانوند ايرادهايــي هم دارد. او در تايمينگ خروج مشــكل دارد و تمام خروجهايي را كه منجر به تايمينگ با ســانتر فوروارد حريف شــود را اشــتباه ميكند. از ســوي ديگــر او در بازيخواني فوقالعاده ضعيف اســت؛ در حالي كه مثال مظاهري بازيخوانــي خوبي دارد. با همه اينها بيرانوند ميتواند در بازيهايي كــه مجبوريم از عقب دفاع كنيم، ضدحمالت خوبي براي ايران بســازد و به همين خاطر درون دروازه تيمملي قرار ميگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.