سايت البوابه اردن: آينده مبهم كي روش

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

خبر جدايــي احتمالي كیروش از تيم ملي ايران بازتاب بســياري در رســانههاي آســيايي داشــته. ســايت البوابه اردن در اين باره نوشــت: «تيم ملي ايران با هدايت كارلوس كي روش در جــام جهاني 2018 روســيه به دنبال تاريخســازي اســت ولي شــايعات درباره آينده اين سرمربي پرتغالي كمــاكان ادامه دارد. بدون شــك كي روش در مســابقات جام جهاني 2018 روســيه ســرمربي ايران خواهد بود ولــي بعد از جام جهاني ممكن است از اين تيم جدا شود. كي روش در مراســم قرعه كشي جام ملتهاي آسيا در ماه گذشته در دبي حضور پيدا نكرد. سرمربي سابق رئال مادريد درباره اينكه چرا در اين مراســم حضور نداشــته عنوان كرد كه قراردادش بعد از مســابقات جام جهاني 2018 تمام ميشــود و او در مسابقات جام ملتهاي آسيا سرمربي ايران نيست. در چند روز گذشــته كي روش از فدراســيون ايران انتقاد كرده اســت چون بــراي جام جهاني 2018 تــدارك مناســبي نديــده و همين شايعه جدايياش را جديتر كرده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.