ركورد ويژه الدحيل: 107 گل در يك فصل

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

الدحيل موفق شد در بازي برگشت برابــر العين بــا نتيجه 4 بــر يك و در مجموع 8 بر 3 پيروز شــود تا به جمع 8 تيم برتر آسيا صعود كند.

شاگردان جمال بلماضي اكنون در ليگ قهرمانان آســيا ركورددار هستند و تنها تيمياند كــه هر 8 بازي خود را پيروز شدهاند.

آنهــا در خــط حملــه بــا حضور ســتارههايي چون يوســف العربي، نام تاي هي، يوسف المســاكني، معز علي آمــار عجيــب و غريبي از خــود به جا گذاشتهاند.

آنها عــالوه بر قهرمانــي در ليگ ستارگان و قطركاپ بايد در فينال جام امير به مصاف الريان بروند.

الدحيــل در 22 بــازي ليگ قطر 86 گل، 6بــازي مرحله گروهي 13 گل و 2 بــازي رفت و برگشــت برابر العين 8 گل زده تــا به طــور ميانگين در هر بــازي بيش از 3 گل به نــام خود ثبت كرده باشد.

الدحيل خطرناكترين تيم كنوني آســيا اســت و بايد ديد حريف مرحله بعد آنها (از بين اســتقالل، پرسپوليس و الســد) ميتواند طلسم آنها را بشكند يا خير؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.