سود 175 هزار يورويي گوچي براي هيرنفين

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حضور رضــا قوچاننژاد در جام جهاني 2018 روســيه براي باشگاه هيرنفين سودآور خواهد بود.

مهاجم هيرنفين در فهرست تيم ملي ايران قرار گرفته و اين باشــگاه اميدوار بــه حضورش در فهرســت نهايي است.

باشــگاه هيرنفين در اين صورت روزانــه 7 هزار يــورو از فيفا دريافت خواهــد كرد. اين زمان 2 هفته پيش از آغــاز جام جهاني 2018 روســيه محاسبه ميشود و تا روز حذف ايران از اين رقابتها ادامه خواهد داشت.

ســايت فين آنالين در اين باره نوشــت: «اگــر رضا قوچاننــژاد در فهرســت نهايــي ايران قــرار بگيرد باشــگاه هيرنفين در هر حالتي 175 هزار يــورو از فيفا دريافــت خواهد كــرد. اگر تيم ملي فوتبــال ايران از مرحله گروهي جــام جهاني 2018 روســيه صعود كند 35 هزار يوروي ديگر نيز به حســاب هيرنفين واريز ميشود.»

تيم ملي فوتبال ايران در گروه جام جهاني 2018 روسيه با تيمهاي ملي اســپانيا، پرتغال و مراكش قرار دارد. B

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.