ديناموزاگرب، قهرماني كه ستاره ترانسفر ميكند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

صادق محرمي بعد از دو فصل درخشــان در پرسپوليس از جمع سرخها جدا شــد. محرمي كه در 9۱ ســالگي پرسپوليسي شده بود در هر دو فصل گذشته در نيم فصل دوم درخشــيد و در رقابتهاي ليگ قهرمانــان و بازيهاي بزرگ مثل شــهرآوردها نمايشي خيره كننده داشــت تا در ۱2 سالگي حضور در فوتبال اروپا را تجربه كند. البته او هنوز با باشــگاه ديناموزاگرب قراردادي نبسته و جالب اينكه چند پيشــنهاد ديگر هم دارد. مدير برنامههاي محرمي ميگويد: «هنوز قراردادي با ديناموزاگرب امضا نكردهايم اما مشــكلي وجود ندارد. دو ســه تا پيشنهاد ديگر هم داريم. يكي از آلمان بود اما چون بوندس ليگاي 2 بود قبول نكرديم. از ســوئد هم پيشــنهاد داشتيم ولي خب با مشــورتهايي كه انجام داديم ديناموزاگرب را انتخاب كرديم چون اين تيم قهرمان كرواســي شــده و در پليآف ليگ قهرمانان حضور دارد.»

ديناموزاگرب مقصد مناســبي براي ســتاره جوان پرسپوليس ميتواند باشد چرا كه هم باشگاه اول كشــورش به حســاب ميآيد هم اينكه منبع مناسبي براي تغذيه باشــگاههاي ثروتمند اروپاي غربي اســت: «بله بازيكنان زيادي از اين باشــگاه بــه تيمهاي بزرگ رفتهاند. مودريــچ، ماندژوكيچ، كواچيچ، ماركو پياتســا (يوونتــوس) و ماركو راگ (ناپولي) همه در در ديناموزاگرب بازي ميكردند و ما اميدواريم باثبات فني صادق و شرايطي كه دارد بتواند در اين باشگاه رشد كند.»

در مورد صــادق محرمي حرفهاي خوبي در اين چند وقت شــنيدهايم. اينكه بازيكني بي ســر و صدا و كم حاشيه است كه از مدتي قبل دنبال فراگرفتن زبان انگليســي بود و در مورد مســائل فني و تاكتيكي فوتبال پرس و جو ميكرد. در واقع او فقط دنبال فوتبال اســت و راه پيشــرفت را خوب ميشناســد: «من از وقتي كه صادق 6۱ سالش بود و در تيم ملي نوجوانان مقابل آرژانتين در امارات بازي كرد او و خانوادهاش را ميشناســم. احساســم اين است كه او ميتواند راه جهانبخش و مهدويكيا را ادامه دهد.»

قبل از ايــن علي كريمي هافبك ملي پوش ســپاهان در ديناموزاگرب بازي كرده و شــايد برخي بگويند چون كريمي در آنجا موفــق نبوده پس محرمي هم نميتواند در اين باشــگاه موفق باشد: «علي هم بازيكن فوقالعاده خوش اخالق و فوتباليســت بسيار خوبي اســت اما او حس كنجكاوي شديدي دارد، در حالي كه صادق خيلي كم حاشــيه اســت و شــايد هفتهاي يكي دو بار از خانه خودش هم خارج نشــود. البته علي كريمي سال اول در يك ليگ اروپايي 6۱ بازي انجام داد و نميتوانيم بگوييم ناموفق بود. در واقع او خودش دوســت داشــت برگردد چون انتظار بيشتري براي بازي كردن داشت. البته او در سه چهار ماه ابتدايي حضورش دچار مصدوميت شد و االن خودش هم پشيمان است كه برگشته اما واقعا بازيكن ناموفقــي در ديناموزاگرب نبود. االن برخي بازيكنان در اســتقالل و پرســپوليس ناموفق هستند اما آيا اين دو باشگاه ديگر نبايد بازيكن بگيرند؟ خيليها هم رفتند بــه فوتبــال اروپا كه ناموفق بودند پس آيا ديگر نبايــد بازيكني از ايران به اروپا و قطر برود؟»

محرمي خداحافظي باشــكوهي با هواداران پرســپوليس داشت و ظاهرا همه هواداران هم جدايي او را درك كرده اند: «هواداران با شــعور هســتند و ميدانند چه كسي صداقت دارد و قلبا تصميم ميگيرد. صادق در زمستان پيشنهاد رسمي داشــت اما آقاي برانكو گفتند ميخواهيم به دور بعد ليگ قهرمانان صعود كنيم و به او نياز داريم. روز بازي با الجزيره صدهزار هوادار در ورزشــگاه بودند و هيچكس به او بياحترامي نكرد چون صادق پســر پرسپوليس اســت و حاال شانس دارد تا پله پله باالتر برود و اگر اين اتفاق بيفتد افتخارش به باشــگاه پرسپوليس و فوتبال ايران برخواهد گشــت. مثال االن وقتي جهانبخش موفق شــده فوتبالدوستي كه در سيستان و بلوچســتان حضور دارد هم به اندازه هوادار داماش و فوتبالدوست گيالني خوشحال شده و كيف ميكند.»

بيرانوند ميگفت بازيكنان پرســپوليس از ۵-4 ماه قبل ميدانستند محرمي جدا ميشــود و به ديناموزاگرب ميرود: «ما يك پيشنهادي داشتيم كه داستانش تمام شــد اما اين بازيكن هيچ افتي نداشــته و بالطبع آن پيشنهاد در تابستان هم ســر جاي خودش خواهد بود. خوشبختانه صادق روند خيلي خوبش را حفظ كرد و در اين شــرايط معموال همان پيشنهاد زمستان سرجاي خودش باقي است مگر اينكه اتفاقات عجيبي رخ دهد. مثال باشــگاه پيشنهاد دهنده منحل شود يا شرايط ديگري حكمفرما شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.