26 خرداد، شروع دوباره

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

زمــان آغــاز دور جديــد تمرينهای پرســپوليس را برانكو پيــش از ترك ايران در برنامههايش به مديريت باشــگاه اعالم كرد. بر اســاس برنامهاي كه آقاي سرمربي نوشته، پرسپوليس تمرينهايش براي ليگ هجدهــم را از 26 خرداد شــروع ميكند و نخستين بازي رسمياش را روز 29 تيرماه در سوپرجام مقابل استقالل برگزار خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.