اردونشيني در اروپا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در برنامه آمادهسازي پرسپوليس يك ماه استراحت و يك اردوي اروپايي گنجانده شده اســت. قرمزها يك ماه ديگر تمرين را شــروع ميكنند و قرار است يك اردوي دو هفتهاي هم در اروپا برگزار كنند. ميگويند باشگاه برگزاري اردو در اوكراين را پيشنهاد داده اما قرار است برانكو در برنامهاي كه به باشگاه ارائه ميدهد كشورهاي اروپايي مورد نظرش براي برگزاري اردوي پرسپوليس را هم معرفي كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.