تمديد قرارداد باقري

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مثل دســتياران هموطن برانكو، كريم باقري هم قراردادش را تمديد خواهد كرد. اين را خود باقري اعــالم كرده و گفته كه برانكو خواهان ماندنش شــده است: «آقاي برانكو لطف داشتند و از باشگاه خواستهاند كه قــرارداد من هم تمديد شــود. مربيان ديگــر چون قرار بود به كشورشــان بروند، زودتر تمديد كردند و من هم ســر فرصت قراردادم را تمديد ميكنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.