در انتظار راي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سابقه نداشــته كه دادگاه عالي ورزش حكم كميته انضباطــي فيفا را لغو كند اما حتي اين هم پرسپوليســيها را از باز شدن پنجــره نقل و انتقاالتيشــان نااميد نكرده اســت. گويا رأي اين پرونــده بين ۵ تا 0۱ خردادماه اعالم ميشــود و پرسپوليسيها اميدوارنــد كه بــا لغو محروميت باشــگاه بتوانند در نقل و انتقاالت تابستاني شركت كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.