زادمهر: پرسپوليس به گل خوردن عادت كرده

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بزرگترين مشكل پرسپوليس را محمدرضا زادمهر ســاده گل خوردنهاي اين تيم دانسته و دربارهاش ميگويد: «ضعف بزرگ پرسپوليس اين است كه به راحتي گل ميخورد. اين تيم به گل خوردن عادت كــرده و كادرفني بايد درباره اين موضوع فكري كند. اين مشــكل در بازي با الجزيره هم دوباره به چشــم آمــد و حريف در حالي كه تنها دو موقعيت داشــت، يك گل زد. ضمن اينكه بازيكنان پرسپوليس هم شوتزني را خيلي كم آزمايش ميكنند در حالي كه توانايي زيادي در ايــن كار دارند. شــما ديديد كه گل اول پرســپوليس توسط احمد نوراللهي از همين طريق زده شــد. پس بهتر است از اين تاكتيك بيشتر استفاده شود.»

از حرفهــاي اين پيشكســوت اما اينطور برميآيد كه به قهرماني پرســپوليس در آســيا اميــد چنداني ندارد: «قهرماني در آســيا خيلي ســختتر از تصور اســت. اميــدوارم محروميت باشــگاه از حضور در پنجره نقل و انتقاالتي لغو شــود تا كادرفني بتواند يكــي دو بازيكن ديگر براي پوشش ضعفهايش در اختيار بگيرد.»

زادمهر ســپس بــه خاطر اعالم فهرســت تيمملي پيش از بازي پرســپوليس، از كيروش انتقــاد ميكند: «چــرا چنين ليســتي را قبل از بازيهاي برگشــت يك هشــتم نهايي ليگ قهرمانان كــه ايران ســه نماينــده دارد اعالم كردهاند؟ مگر بازيهاي مهمتر از اين هم داريم؟ كيروش ميتوانســت در ايــن بازيها كيفيت بينالمللي امثال صادق محرمي را هم ببيند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.