از هيچ بازيكني خواهش نميكنيم كه بماند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تمديد قــرارداد بازيكنان اگر چه براي همه پرسپوليســيها دغدغه شده اما كريم باقري خودش را در آن دخالت نميدهد: «من چه كارهام كه از بازيكن بخواهــم بماند يا برود؟ من مســوول تمديد قــرارداد بازيكنان نيســتم. هر بازيكني دوست داشــته باشد بماند، با افتخار ميماند و هر بازيكني هم دوست ندارد، برود. آنهايــي كه قرارداد ندارند خودشان تصميم ميگيرند كه بمانند يا بروند. ما هم به زور از بازيكني خواهش نميكنيم كه بماند. اصال از اين خبرها نيست. پرســپوليس چه فالن بازيكن باشد يا نباشد به راه خودش ادامه داده و خواهــد داد.» باقري درباره تصاويري هم كه نشــان ميداد مسلمان خيلي از پيروزي و صعود پرسپوليس خوشحال به نظر نميرسد، گفته: «من آنجا بودم امــا كســي را ناراحت نديــدم. عكس خيلي فرق ميكند با آنچه شــما زنده با آن برخــورد ميكنيد. عكس، تصوير يك لحظه را نشــان ميدهد در حالي كه شــما وقتي در محل حاضر باشيد خيلي خوب و بهتر ميتوانيد تشخيص دهيد كه اطرافيانتان خوشــحالند يا ناراحت. كار برخي رســانهها اين است كه به حواشي بپردازند و اينطور مسائل را بزرگ كنند كه البته اين هم بخشي از كارتان اســت و ايــرادي به آن وارد نيســت. من واقعا محســن را ناراحت نديدم و ميدانم كه مسلمان مثل همه بازيكنان خوشــحال بود. چنين اتفاقي قبال براي من هم رخ داده. بعد از مراسم تنفيذ رييسجمهوری عكســي از من منتشر شد كه به دوربين خيره شدهام در حالي كه در مراســم اصال دوربيني نديدم و ناخودآگاه به جلو خيره شــده بــودم. روي اين تصويــر قضاوتهاي متفاوتي كردند و اعتقاد داشــتند من از موضوعــي ناراحتم در حالي كه اصال اينطور نبــود.» كريم باقري حتي قصد ورود بــه اختالف برانكو و مســلمان و برطــرف كردن آن را هــم ندارد: «من كاري به اين مســائل ندارم. ســرمربي تيم تصميمگيرنده نهايي در همه موارد اســت و ما بايد تابع باشيم اما نميدانم شما رســانهها چرا دســتبردار قضيه نيستيد. اين را بدانيد كه ماندن يا رفتن مســلمان به من و شما ارتباطي ندارد. او خــودش در اين مورد تصميمگيرنده اســت. اگر واقعا دوست داشته باشد در پرسپوليس بماند، ميماند اما متاسفانه شما رسانهها خيلي به اين مساله دامن زده و بيجهــت موضوع را بزرگ جلوه دادهايد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.