گرشاسبي: كيروش تيم ما را به هم ريخت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

جديترين معترض به انتشــار فهرســت تيمملي پيــش از بازي پرســپوليس و الجزيره، حميدرضا گرشاســبي اســت كه گفتــه: «من خــودم با عليپور صحبت كــردم و به او دلداري دادم. ما به خاطر منافع تيم ملي سكوت كرديم و چيزي نگفتيم اما بايد بپذيريم به خاطر اعالم شــدن فهرســت تيمملي، تيم ما واقعــا به هم ريخت. كاش اين فهرست پس از بازيهاي ليگ قهرمانان اعالم ميشــد. در ايــن باره من حتي بــا آقاي تاج صحبت كردم كه قرار اســت به ما جواب دهنــد. قاعدتا نبايد اختالفنظر كيروش و برانكو در اعالم فهرســت تيمملي موثر باشــد. بايد به فكر منافع ملي باشــيم. انشاءا... آنها هم ملي فكر كردهاند اما در دعوت از بازيكنان عدالت رعايت نشد.»

همــه گاليههــاي سرپرســت باشــگاه پرسپوليس اما در اين چند جمله خالصه نشده و او در واكنش به مخالفان و منتقدانش ميگويد: «خيليها از من انتقاد كردند و گفتند گرشاسبي پشــت نتايج برانكو پنهان شده اما همين برانكو اگر دو روز حقوقش دير شــود، مشــكل درست نميشــود؟ من حقوق بازيكنــان و مربيان را به موقــع پرداخت كردم و همه چيــز فراهم كردم تا تيم بدون مشــكل بــه بازيهايش ادامه دهد. بيانصافي اســت كه بگوييم مديريت نقشي در موفقيتها نداشت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.