خليلي:فينالبهترازشهرآوردآسيايياست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بر خــالف خيليها كه منتظر شــهرآورد آســيايي نشســتهاند، محســن خليلي ترجيح ميدهد پرســپوليس و استقالل به هم نخورند تا ايران شــانس فيناليست شدن در ليگ قهرمانان را داشته باشد: «اصال دوست ندارم پرسپوليس و اســتقالل در آسيا با هم رودررو شوند چرا كه به نظرم بهتر اســت دو تيم ايراني شانس راهيابي به نيمهنهايي و فينال ليگ قهرمانان را داشــته باشند. با توجه به بازيهايي كه ديدهام، به نظرم بهتر است پرســپوليس با السد روبهرو شود چرا كــه اين تيم حريف راحتتري بــراي ما خواهد بود.»

خليلــي انتقادهايــش را در تمجيــد از پرســپوليس گنجانده و ميگويد: «من حداكثر نمــره را به بازيكنان، مربيان و مديران باشــگاه ميدهم اما معتقدم نقاط ضعفي هم وجود داشت كه بايد برطرف شــود. پرسپوليس در همه نقاط نياز به بازيكنان خوب دارد. بازيكنان فعلي همه خوب هستند اما اين كافي نيست و در هر پست بايد جايگزينهاي خوبي هم وجود داشته باشند كه متاســفانه باشــگاه از جذب بازيكن محروم اســت. ما در خط حمله عليپور و منشا را داريم و نعمتي هم در نقش مهاجم ســايه حضور دارد اما به نظر من پرسپوليس نياز به يكي دو مهاجم ديگر دارد. اگر يك روز وحيد اميري به هر دليل نباشد بايد جايگزين خوبي براي او داشته باشيم. درباره كمال و احمدزاده هم همين نظر را دارم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.