رقيب سنتي، همگروه امسال يا حريف پارسال؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - ‪Mohammad Gharagozlou‬

تا‌2‌خرداد‌ احتماال‌هيجان‌ و‌حساسيت‌ قبل‌از‌ قرعه‌كشي‌ ادامه‌خواهد‌ داشت‌و‌جالب‌ است‌كه‌بعد‌ از‌قرعه‌كشي‌ هواداران‌ پرسپوليس‌ حدود‌سه‌ماه‌ زمان‌خواهند‌ داشت‌تا‌براي‌ حري ‌فشان‌ در‌آسيا‌كري‌ بخوانند‌كه‌اگر‌ استقالل‌باشد‌ واوياليي‌در‌ پيش‌خواهد‌ بود

قرع ‌هكشــي‌مرحله‌يك‌چهارم‌نهايي‌ليگ‌قهرمانان‌آسيا‌روز‌چهارشــنبه‌آينده‌2‌خرداد‌برگزار‌خواهد‌شــد‌و‌دو‌تيم‌قطري‌و‌دو‌تيم‌ايراني‌حاضر‌در‌اين‌ مرحله‌از‌منطقه‌غرب‌حريفا ‌نشــان‌را‌م ‌يشناسند.‌در‌اين‌مرحله‌نيز‌امكان‌برخورد‌دو‌تيم‌از‌يك‌كشــور‌وجود‌خواهد‌داشت‌و‌در‌حالتي‌جالب‌پرسپوليس‌ بايد‌مقابل‌اســتقالل‌به‌ميدان‌برود‌و‌الدحيل‌با‌الســد‌بازي‌كند.‌اگر‌اين‌اتفاق‌بيفتد‌پرســپوليس‌به‌عنوان‌قهرمان‌ليگ‌برتر‌ايران‌بايد‌با‌تيم‌ســوم‌ليگ‌ خــودي‌بازي‌كند‌و‌الدحيل‌به‌عنوان‌قهرمان‌ليگ‌ســتارگان‌بايد‌با‌نايب‌قهرمان‌اين‌رقاب ‌تها‌مصاف‌دهد.‌با‌اين‌حال‌آنچه‌مشــخص‌اســت‌اينكه‌مرحله‌ بعد‌براي‌هر‌چهار‌تيم‌دشــوار‌خواهد‌بود.‌البته‌با‌توجه‌به‌اينكه‌فهرســت‌تي ‌مها‌مي‌تواند‌تغيير‌كند‌تي ‌مها‌با‌شــرايط‌متفاوتي‌روبه‌روي‌هم‌قرار‌مي‌گيرند.‌

براي مرحله بعد ليگ قهرمانان همه تيمها تقويت خواهند شد اما اگر پنجره نقل و انتقاالتي پرســپوليس بسته بماند تيم برانكو با همان تيم مرحله يك شــانزدهم به عالوه اميد عاليشــاه و منهاي دو سه بازيكن بايد به ميدان بيايد و بايد ديد تــا آن روز (اواخر مردادماه) چه شــرايطي خواهد داشــت. با اين حال فعال شايد طرح اين پرســش كه پرســپوليس كدام حريف را براي مرحله بعد ترجيح ميدهــد جالب و قابل تامل باشد؟ البته اين پرســش را به گونه ديگري هم ميتوان مطرح كرد به اينگونه كه پرسپوليس با كدام يكي از اين حريفان بازي راحتتري خواهد داشت يا تيم برانكو از كدام يكي از سه تيم ديگر راحتتر عبور ميكند اما پرســش فوق هرگونه كه مطرح شــود پاسخ دادن به آن دشوار خواهد بود چرا كه در مراحل باالتر ليگ قهرمانان تيمها ظرفيت بااليي دارند و با متر و معيار مشــخصي نميتــوان كيفيت و تواناييشــان را در مصاف رودررو مقايسه كرد.

در شــرايطي خــاص پرســپوليس بايد با استقالل بازي كند. بدون شك شهرآورد سنتي تهران در قالب يك بازي آسيايي حذفي ميتواند جذابيتها و حساسيتهاي خاص خود را داشته باشد اما بايد ديد شرايط دو تيم در شروع فصل آينده چگونه خواهد بود. در واقع چنانچه پنجره پرسپوليس بسته بماند و استقالل با شفر بيشتر از نيم فصل دوم ليگ هفدهم تجهيز شود شايد دشوارترين حريف در اين مرحله استقالل باشد بخصوص كــه كريهاي وحشــتناك طي اين چندماه و بعد از آمدن شفر و رو آمدن استقالل به حساسيتهاي اين مســابقه احتمالي خواهد افزود. دو شهرآورد به فاصله يك هفته با شرايط محيطي متفاوت و احتماال تقسيمبندي هواداران به نفع ميزبان در هر مســابقه - كه شــايد براي نخســتينبار در اين ديدار ســنتي روي دهد - ميتوانــد از ديگر ويژگيهاي بارز اين مســابقه باشــد كه احتماال در نتيجه دو ديدار و مســاله صعود تاثيرگذار خواهد بود.

السد ديگر تيم حاضر در مرحله يك چهارم نهايي ميتواند دوباره حريف پرســپوليس باشد. تيمي كه در همين فصل همگروه پرســپوليس بود و قدرتش را در هر دو بازي رفت و برگشــت مرحله گروهي نشــان داد. الســد كه از اشتباهات فردي پرسپوليســيها در بازي رفت ســود برد و شكســت ســختي به تيم برانكو متحمل كرد در بازي برگشــت با گل به خودي پورعلي گنجي و با بدشانسي بازي را باخت تا بهعنوان تيم دوم صعود كند اما اقتدار مقابل االهلي عربســتان ثابت كرد اين تيم قطري هم براي قدرتنمايي در غرب آسيا چيزي كمتر از الدحيل ندارد.

بســياري معتقدند الدحيــل خطرناكترين حريف براي پرســپوليس در مرحلــه بعدي ليگ قهرمانان خواهد بود. تيمــي كه با قدرتنمايي در ليگ ستارگان قطر و البته ليگ قهرمانان حاال لقب پاري ســن ژرمن فوتبال آســيا را گرفته و ظاهرا دنبال قهرماني در اين رقابتهاست. الدحيل كه با قدرتنمايي مقابل العين و 8 گل زده طي دو بازي رفت و برگشــت به جمع هشت تيم پاياني رسيده با قدرت قهرمان قطر شــد و در فينال جامحذفي اين كشور هم حاضر است. الدحيل تيمي است كه ايــن فصل از ادغام لخويــا و الجيش پديد آمد اما تقريبا همان لخويايي اســت كه فصل قبل مقابل پرسپوليس در يك هشتم نهايي بازي كرد و حذف شد.

چنانچه نگاهي به تركيــب الدحيل در بازي برگشت با العين بيندازيد مشخص ميشود 7 نفر از بازيكنان اصلي و دو نفر از بازيكنان ذخيره سال گذشــته مقابل پرســپوليس بازي كردند. محمد موسي، اســماعيل محمد، كريم بوضيف، نام تائه هي، لوئيز جونيور، معز علي، يوســف العربي، خالد مفتاح و علي حســن عفيــف در دو بازي رفت و برگشت فصل قبل مقابل پرسپوليس بازي كردند. مســابقه رفت در تهران و بدون حضور تماشاگران با برتري نســبي پرســپوليس و با در نظر گرفتن پنالتي هدر رفته طارمي بدون گل تمام شــد. در مسابقه برگشت لخويا تا دقيقه 70 تيم برتر ميدان بــود اما موقعيتهــاي اين تيم با خوششانســي پرسپوليس به گل تبديل نشد اما حركت استثنايي طارمي و اميري در نهايت با اشتباه چيكو فلورس اصالتا اســپانيايي تك گل سرخها را رقم زد. البته پرسپوليس در بيســت دقيقه پاياني آن ديدار هم موقعيتهاي زيادي را از دست داد.

الدحيل امســال خط دفاع خود را با بازيكنان الجيــش تقويت كرده. نفراتــي مثل لوكاس مندز برزيلي كه مقابل العين بازي نكرد اما دامه ترائوره و مراد ناجي بازيكنان فصل قبل الجيش و سلطان البريك كــه از الوكره آمده خط دفــاع دحيل را تقويت كردهاند.

واقعيت اين اســت كــه بازي با هــر يك از تيمهاي السد، الدحيل و اســتقالل دشواريهاي خاص خود را خواهد داشــت اما شكي نيست كه ديدار با استقالل در اين مرحله حساستر و احتماال تقابل با الدحيل دشــوارتر و خطرناكتر است هر چند بايد ديد تا سه ماه ديگر شرايط تيم برانكو و حريفش چگونه خواهد بود. همچنين اينكه بدانيم پرسپوليس در بازي رفت ميزبان است يا ميهمان مساله مهمي است كه ميتواند تعيينكننده باشد. در واقع چنانچه پرســپوليس با يكــي از دو تيم قطري در مرحله بعد روبهرو شــده و در بازي رفت شكســت بخورد ميتواند پروژه بازي الجزيره را در زمين پياده كنــد و با حمايت هوادارانش در خانه براي صعود به نيمه نهايي بجنگد.

تا 2 خرداد احتماال هيجان و حساسيت قبل از قرعهكشي ادامه خواهد داشت و جالب است كه بعد از قرعهكشــي هواداران پرسپوليس حدود سه ماه زمان خواهند داشــت تا براي حريفشــان در آسيا كري بخوانند كه اگر استقالل باشد واوياليي در پيش خواهد بود كه نگو و نپرس.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.