كدام بازيكنان سر حرفشان ميمانند؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

از پرســپوليس اصرار اســت و از بازيكنان انكار. بازيكناني را ميگوييم كه بعد از بازي با الجزيره آزاد شــدند و تا اينجاي كار باشــگاه يكي از آنها - جوانترينشــان - را از دست داده اســت. صادق محرمــي از چهار ماه پيش با ديناموزاگرب به توافق رسيده و براي رفتن، فقط منتظر پايان فصل بود.

بقيه اما هنوز تكليف خودشــان را روشــن نكردهاند و احتماال انصاري و اميــري تــا بعد از جــام جهاني به پرســپوليس جواب نميدهند. حتي فرشــاد احمدزاده و كمال كاميابينيا كه قرار نيست به روسيه برود، باشگاه حاالحاالها نبايد منتظر امضايشــان باشد.

احمــدزاده را گفتهاند از بلژيك، نروژ، ســوئد و قطر پيشــنهاد دارد و حتي شــنيديم بعد از بازي با الجزيره خداحافظــي هم كــرده كــه البته تكذيب شــد. بعد خبر آمد كه همين بازيكــن پيغام فرســتاده كه وقتي از ســفر برگردد، براي تمديــد قرارداد به باشــگاه ميرود. خبر غير رسمي امــا مشــابهي را هم البتــه در مورد كمال شــنيده بوديــم. وقتي كتفش در رفــت، گفتند پيغام فرســتاده كه حتمــا ميماند. وحيد اميري و محمد انصاري اما سرنوشتشان گره خورده به تيم ملي. اگر به جام جهاني بروند، حتما پيشنهادهاي احتمالي بعد از آن را جدي ميگيرند امــا اگر كيروش خطشــان بزند، آنها را به پرسپوليس بخشــيده اســت. هر دو بازيكن البته پيش از اين از پيشــنهاد باشگاه براي تمديد قرارداد استقبال كرده بودند اما از آنجا كه بامداد دوشــنبه با تيمملي به تركيه و ســپس يونــان و احتماال روسيه ميروند، فرصتي براي مذاكره نخواهند داشت و قبل از آن هم بعيد است قرارداد جديد ببندند. اين يعني پرســپوليس محروم از جذب بازيكن، تا آخرين لحظه بايد دســت و دلش بلرزد كه كدام بازيكن برايش ميماند و جاي كدام خالي خواهد ماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.