هر وقت خواستم، بروم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

دليل تاخيــر در امضــاي قرارداد جديد برانكو را ميتوانيد از دل حرفهاي سرپرســت باشگاه پرســپوليس بيرون بكشيد. جايي كه حميدرضا گرشاسبي ميگويد: «برانكــو فوتبال ايران را روي زميــن آورد و تاكتيكهاي جديدي را در پرســپوليس اجرا كــرد. البته او در اين چند ســالي كه در پرسپوليس كار كرد، هرگز مبلغــي به قراردادش اضافه نشــد. وقتي هم نشستيم و براي تمديد قرارداد صحبت كرديم به ما گفت تيمي كــه به مــن تحويل داديد كجــا بود و االن تيم را بــه كجاي جدول ردهبندي آوردهام. بــه همين خاطر انصاف بر اين بود كه درصدي به رقــم قرارداد برانكو ايوانكوويــچ اضافه كنيــم و ما هم ۵۱ درصــد به قرارداد او اضافه كرديم. البته دليل طوالني شــدن مذاكراتمان پول نبود بلكه نگرانيهاي برانكو درباره آينده بود. ايشــان در صحبتي كه با ما داشت گفت به خاطر مشكالتي كه باشگاه دارد و پنجره نقل و انتقاالت بســته شــده، نميتوانيــد بازيكن بگيريــد و تعدادي از بازيكنان هــم ميخواهند بروند. من كــه آبرو و حيثيت خودم را از ســر راه نيــاوردهام. بــراي همين قصد داشــت بندي در قراردادش گنجانده شــود كه هر لحظه خواست، بدون مشكل از تيم جدا شــود. ما موافق اين بند نبوديم و در انتهــا با مذاكــرات فراواني كه انجام داديــم، او را متقاعد كرديم كه اين بند در قراردادش نباشــد. در مورد بازيكنان هــم با او صحبت كرديم و نگرانيهايش بر طرف شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.