كدام بازيكنان پرسپوليس به جام جهاني ميروند؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پرســپوليس در فهرست ۵3 نفره تيم ملي چهار ســهميه دارد؛ عليرضا بيرانوند، سيدجالل حسيني، محمد انصاري و وحيد اميــري. با خط خوردن كمال كاميابینيا و علي عليپور اين نفرات ديگر روياي حضور در جام جهاني را از دســت دادهاند و حاال بايــد ديد از بيــن 4 بازيكــن فعلي چند نفر به روســيه خواهند رفــت. تقريبا تمام گمانــه زنيها حاكي از اين اســت كه غير از محمد انصاري موقعيت سه نفر ديگر در تركيب تيم ملي محكم اســت و اين نفرات يا در ارنج اصلي هســتند يــا به آن خيلي نزديكند اما شــرايط محمد انصاري كمي فرق ميكند و شــايد او يكــي از 4 مدافع مياني اصلي تيم ملي نباشــد. البته اينكه او بازيكني دوپســته به حساب ميآيد نيز شايد شــانس حضورش در فهرست نهايي را بيشــتر كند كه بايــد ديد كيروش چه تصميمــي خواهد گرفت. ارنج تيم ملي در جام جهاني آنقدر مبهم شــده كه در مورد حضور ســيدجالل در تركيــب اصلي هم ترديدهايي وجــود دارد. از طرفي بيرانوند با گلهــای بدي كه اخيرا خورده هواداران پرسپوليس را نگران كرده كه نكند در جام جهاني بازي كند و وحيــد اميري هم كه رقبــاي لژيونر و گــردن كلفتي براي بازي كردن دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.