اقدام قابل تقدير انصاري؛ حراج مدال به نفع كودكان زلزلهزده

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمــد انصــاري يــك بــار ديگــر شــگفتزدهمان كرد؛ اين بار وقتي از مزايده مدال دومين قهرماني ليگ برترياش به نفع كودكان زلزلهزده خبــر داد. مدافع مليپوش پرسپوليس ديروز اعالم كرد مدالي را كه بابت قهرماني اين فصل پرسپوليس دريافت كرده، بــه مزايده ميگذارد تا با پول حاصل از آن به كودكان زلزلهزده كمك كند: «چند وقت پيش يكي از دوســتان خبرنــگار در صحبتهايش گفت كه 4۱ كودك را ميشناسد كه در زلزله كرمانشاه پدر و مادر خود را از دست دادهاند. من هــم تصميم گرفتم مــدال قهرمانيام با پرسپوليس را به مزايده بگذارم و با درآمدش به اين كودكان كمك كنم. اين وظيفه ماست كه به هموطنانمان كمك كنيم و فكر ميكنم اين كاري كه ميخواهيم انجام بدهيم، اتفاق خوبي باشد. افراد زيادي هم ميتوانند در آن سهيم باشــند. اگر اين كار انجام شود، هزينه فروش مدال صرف اين 4۱ كودك خواهد شد. البته فعال اين موضوع در رسانهها مطرح شده اما اميــدوارم اتفاقات خوبي در پايان شــكل بگيرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.