واكنش مسلمان به پيشنهاد باشگاه؛ تمديد كنم كه روي نيمكت بنشينم؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هر چنــد بار ديگر كــه بگويند برانكو خواهان تمديد قرارداد محسن مسلمان شد و خــود اين بازيكن هم هر چقدر از تمايلش براي ماندن حرف بزنــد، باز نميتوان ادامه همــكاري آنها را متصور شــد. موضوعي كه سرپرست باشگاه پرســپوليس هم با اشاره به اختالفات مســلمان و برانكــو دربارهاش گفتــه: «دربــاره اين موضوع بارهــا و بارها جلسه گذاشتم. باالخره يك جايي ميبينيد ســرمربي به هــر دليل تشــخيص داده كه بازيكني بــازي نكند. قاعدتــا وقتي من از برانكو در مورد مســلمان ميپرســيدم، در جواب ميگفت كه از نظر من اين بازيكن در تمرينها آمادگــي كامل را ندارد. ما هم كه نميتوانيم به زور بگوييــم بازيكني را بازي بدهد. با اين حال برانكو از ما خواســته كه قرارداد محســن مســلمان را تمديد كنيم. من هم به مســلمان گفتم به باشــگاه بيا و قراردادت را تمديد كن كــه اين بازيكن به من گفت بيايم قــراردادم را تمديد كنم كه روي نيمكت بنشــينم؟ البتــه من هم به او گفتم كه اين ديگر تشخيص خودت است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.