ابهام درباره وضعيت احمدزاده؛ آماده تمديد؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اينكه فرشــاد پيشــنهاد ندارد يا دارد هم براي خودش داســتاني شده و باعث شده تا خمارلو توضيحاتي بدهد: «از من ســوال شــد كه آيا صحت دارد فرشــاد احمدزاده بعد بازي از بچههاي تيم بــراي هميشــه خداحافظي كرده اســت كه من گفتم اين مطلب صحت نــدارد و چنيني اتفاقــي روي نداد. در حاليكــه از قول من زدنــد احمدزاده پيشنهادي ندارد و نميخواهد برود. من اين حرفها را نزدم. بعد اين همه سال فعاليــت در ورزش ديگر اينقدر ميدانم كه وقتــي بازيكني آزاد اســت، دليلي ندارد كه باشــگاههاي ديگر در صورت تمايل براي جذب وي به ما نامه بزنند. به اين ترتيب كسي كه ميتواند در اين باره اظهارنظر كند خود بازيكن اســت. البته به طور كلي تصور ما اين است كه فرشــاد جزو نفرات همراه پرســپوليس خواهد بود.» ظاهرا احمدزاده پيشنهاد اروپايــي دارد اما فعال جدي نشــده و نبايد داستان جدايي او را جدي گرفت. سهشــنبه شب خبر رســيد او گفته به مســافرت ميرود و بعد از بازگشــت از سفر قراردادش با پرسپوليس را تمديد خواهد كرد اما بعيد نيست براي جديتر شدن پيشنهادهايش زمان خريده باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.