دبير‌هندبال‌حقوق‌0058‌‌دالري‌سرمربي‌را‌تكذيب‌م‌يكند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

زوران اســتراتوويچ در حالــي رســما از ديــروز همــكارياش را بــا فدراســيون هندبــال بهعنــوان ســرمربي تيم ملي مردان آغــاز كرد كه دبيــر فدراســيون خبري كه دربــاره حقوق ماهيانه اين مربي منتشــر شده را تكذيب ميكند. چند روز قبل يكي از خبرگزاريها از حقــوق ماهيانــه 8500 دالر براي اين مربي خبــر داد كه البته مســووالن فدراســيون اين رقم را تاييد نميكننــد. محمدرضا رجبي دبير فدراســيون هندبال ميگويد: «مبلــغ قرارداد اين مربي را نميتوانــم اعالم كنم اما به جرات ميگويم اين رقم 8500 دالر هم اشتباه است.»

او همچنيــن در پاســخ به اين ســوال كه وضعيت كمك مربيان زوران چه خواهد شــد؟ نيز توضيــح كوتاهي ميدهــد و ميگويد: «او كمــك مربي خارجــي ميخواهد امــا ما هنوز در ايــن رابطــه تصميم نگرفتهايــم. اگــر ببينيم شرايط تيم با حضور كمك خارجي بهتر ميشود و به نفع ما اســت و در نهايت به اين جمع بندي برسيم قطعا ايــن كار را خواهيم كرد، در غيــر اين صورت از كمك مربيــان داخلي استفاده ميكنيم.»

دبيــر فدراســيون هندبال در مورد اينكه آيا برنامه اردو و مسابقات خارجي نيز در دستور كار اين مربي قرار دارد يا خير؟ ادامــه ميدهد: «تورنمنتي در نظر گرفته شــده تا بچهها كنار هم بازي كرده و هماهنگي آنها بيشتر شود. هر مربي به خاطر شناختي كه از كشــورها و تيمهاي ديگر داشته يا دوستاني كه در كشــورهاي ديگر دارد با در نظر گرفتن شــرايط فدراسيون از لحاظ مالي و فني اردويي را پيش بيني خواهــد كرد كه در اين مورد نيز زوران پيشنهادهايي داده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.