درخواست‌دوباره‌قايقراني‌براي‌اعزام‌كانوپولو‌به‌جاكارتا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بــا توجــه بــه اينكه درخواســتها بــراي اعزام نفرات بيشــتر به بازيهاي آسيايي از سوي فدراسيونها وجود دارد، مســووالن اعزام كاروان همچنان درخواستها را بررسي ميكنند كه در اين بين ممكن است كانوپولو نيز بــه تركيــب كاروان اعزامي اضافه شود.

ســتاد عالي بازيهاي آســيايي براي اعــزام كارواني با كيفيت جلســات متعددي را با فدراســيونهاي مختلف برگزار كرده تا فهرســت نهايي مشخص شــود. با توجه به اينكه تعدادي از رشــتهها در ميادين بينالمللي آسيايي و جهاني حضور دارند، ســتاد عالي تا تاريخ 20 خرداد به فدراســيونها مهلت داده تا درخواستهاي خود را اعــالم كنند و در ادامه قرار اســت تا پايان خرداد فهرســت نهايي كاروان ايران به بازيهاي آســيايي اعالم شود.

قايقراني غير از رشــته كانوپولو 39 ورزشــكار در بازيهاي آســيايي دارد اما منتظر اســت كه تكليف كانوپولو روشن شود.

غالمرضا اميني رييس فدراســيون قايقرانــي در اين رابطه توضيــح كوتاهي ميدهــد و ميگويد: «اعزام 39 ورزشكار ما در روئينگ، آبهاي آرام، بادباني و اساللوم قطعــي شــده اســت. در خصوص كانوپولــو نيز آقاي ســجادي گفته كه ســعي ميكند در نشست آينده ســتاد در اين باره بحث شود كه در اين صورت ما را به جلســه دعوت ميكنند. ما از آنها خواهش كرديم درباره اعــزام كانوپولو تجديدنظــر كنند.» كانوپولو بهعنوان رشته آزمايشي در بازيهاي آسيايي حضور خواهد داشــت و در صورت كسب مدال، در جدول توزيــع مدالها هيچ تاثيري نــدارد. احمد دنيامالي عضو هيات رييسه قايقراني آسيا در خصوص حضور كانوپولــو در بازيهاي آســيايي رايزنيهاي زيادي داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.