250 هزار تومان، حداقل حقوق پرداختي به قهرمانان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

صندوق حمايت از قهرمانان و پيشكسوتان ورزشــي يكي از بخشهايي اســت كه ميتواند كمكهاي زيادي به ورزشــكاران و پيشكسوتان داشته باشد؛ هدفي كه رييس جديد صندوق آن را دنبال ميكنــد. محمد خرم كه اين روزها در ارتباط با قطع مستمري برخي از قهرمانان مورد انتقاد قرار گرفتــه، توضيحاتي به مهر ميدهد. او ميگويــد: «مــدالآوران تمــام رويدادهاي بينالمللي از بازيهاي آســيايي و پارا آســيايي گرفته تا المپيك، پارالمپيك و مسابقات جهاني در قالب گروههاي اول و دوم از صندوق حمايت از قهرمانان و پيشكســوتان ورزش مســتمري دريافت ميكنند.» او با اشــاره به انتقاد برخي از ورزشــكاران در رســانهها ميگويد: «يكي از ورزشــكاران معلول صحبتهايي را مطرح كرده بود و من بالفاصله خواستار پرونده اين ورزشكار در صندوق شدم تا در مورد وضعيت وي بررسي الزم را انجــام دهــم. اين ورزشــكار از صندوق مستمري ماهيانه ميگيرد اما تاكنون درخواست ديگري از صندوق نداشــته است. طبيعي است كه ورزشــكاران بايد درخواســتهاي خود را به صورت رســمي به صندوق اعالم كنند تا بررسي شــده و به آنها پاســخ داده شــود.» مديرعامل صنــدوق حمايــت از قهرمانان و پيشكســوتان ورزش در پاســخ به اين پرســش كه «مشــكل بسياري از ورزشــكاران مساله اشتغال است، آيا اين صندوق در اين زمينــه هم ميتواند كمك حال آنها باشد؟» ميگويد: «صندوق حمايت از قهرمانان و پيشكســوتان ورزش هيچ مسووليتي در قبال ايجاد اشــتغال براي ورزشكاران ندارد. ما براي پرداخت مســتمري، وام و بســياري از تســهيالت ديگر به ورزشــكاران اقدام ميكنيم اما در اين زمينه مســووليتي متوجه ما نيست.» خــرم همچنيــن با اشــاره بــه اينكه امســال بازيهاي آســيايي و پاراآسيايي برگزار ميشود، ادامه ميدهد: «هر ســال به واســطه برگزاري رويدادهاي مختلــف و عملكردي كه نمايندگان ايران در آنها دارند، جمعيتــي از مدالآوران به اعضــاي گــروه اول و دوم صنــدوق حمايت از قهرمانان و پيشكسوتان ورزش اضافه ميشوند؛ بنابراين ميزان ارائه مســتمري از طرف صندوق و ورزشــكاراني كه از آن بهرهمند ميشوند، هر ســال و حتي بعضا ماه به ماه تغيير ميكند اما در حــال حاضر حــدود 1200 نفــر از صندوق مســتمريبگير هســتند.» مديرعامل صندوق حمايــت از قهرمانان و پيشكســوتان ورزش با بيان اينكه 250 هزار تومان و 2 ميليون و 600 هزار تومان حداقل و حداكثر پرداختي به اعضاي صندوق اســت، ميگويد: «طــي دوره مديريت ســلطانيفر در وزارت ورزش، دو بــار ميــزان مستمري مســتمريبگيران در صندوق افزايش پيدا كرده اســت و براي سومين بار قصد داريم ايــن كار را انجام دهيم؛ ايــن موضوع در هيأت مديره مطرح ميشود و به احتمال زياد از تيرماه اجرايي خواهد شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.