توخته جا ماند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اميرحســين توخته، سرعتيزن جوان تيم ملي واليبــال به دليل عدم صــدور ويزايش از همراهي تيم ملي در اردوي تداركاتي صربستان باز ماند.

تيم ملــي واليبال ايران كه خــود را براي حضور در هفته اول ليگ ملتهاي واليبال آماده ميكند، قرار بود بــا 15 بازيكن براي برگزاري اردوي تداركاتــي و دو ديــدار دوســتانه پيش از آغاز اين رقابتها راهي صربســتان شــود اما اميرحسين توخته، ســرعتيزن جوان تيم ملي واليبال به دليل عدم صدور ويزايش نتوانســت به همراه ديگر بازيكنان راهي صربســتان شــود و تيم ملــي با ۴1 بازيكن بايد تمريناتش را در اين كشــور پيگيري كند. تيم ايران بامداد ديروز راهي صربســتان شد تا پس از برگزاري چند ديدار تداركاتي با تيم ملي اين كشور و برگزاري اردوي تداركاتي، راهي فرانســه شــود تا هفته اول ليگ جهاني را پشت سر بگذارد. اسامي بازيكنان ايران در اردوي صربستان: فرهاد ســال افزون، سعيد معروف، ســيدمحمد موسوي، علي شفيعي، ســامان فائزي، ميالد عبادي پور، فرهاد قائمي، مجتبي ميرزاجانپور، مرتضي شــريفي، امير غفور، صابر كاظمي، ميثم صالحــي، محمدرضا حضرت پور، مهدي مرندي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.