‌شهرام‌محمودي؛‌همه‌جا‌ب‌هجز‌تيم‌ملي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ايران ورزشــی- ليســت 19 نفره تيم واليبال خاتــم اردكان كه نماينده ايران در جام باشگاههاي آســيا خواهد بود، پس از تاييد رييس فدراســيون واليبال اعالم شد كه در اين فهرست نام بازيكنان سابق تيم ملي ديده ميشود. ملي پوشاني كه بعضا از تيم ملي خداحافظي كــرده و برخي ديگر هم به خواست خود يا تصميم كادر فني از تيم ملي كنار رفتهاند.

«خداحافظي كرده»ها در ميان فهرست خاتم، نام اميرحسيني، مهدي مهدوي، فرهاد نظري افشــار و حمزه زريني ديده ميشود. ملي پوشاني كه همگي در سالهاي گذشته از تيم ملي خداحافظي كردهاند. امير حسيني كه پس از سال 2011 ديگــر به تيم ملــي دعوت نشــد و عمال از بازيهاي ملي كنار رفت. مهدي مهدوي پس از المپيك ريو ترجيح داد تمركزش را بيشتر بــر روي بخش باشــگاهي بگــذارد و فرهاد نظري افشــار هم كه پــس از بازيهاي ملي سال گذشته كه توانسته بود پس از سالها به تيم ملي برســد، چهار گوشه زمين را بوسيد و از بازيهاي ملــي خداحافظي كرد. حمزه زريني هم البته پــس از حضور عجيبش در المپيك ريو ديگر به تيم ملي دعوت نشد. او البته پيش از اين بازيها گفته بود كه آخرين بازيهاي ملياش را در اين رقابتها پشــت سر خواهد گذاشت. بيرون گود ماندهها در خاتم در ميان نفراتي كــه به طور كمكي بــه تركيب خاتــم اضافه ميشــوند، نام عادل غالمي و شهرام محمودي نيز ديده ميشود. عادل غالمي كه به دليل حواشي اردوي تيم ملي در ســال گذشته از تيم ملي كنار گذاشته شده بود، در اين دوره هم دعوت نشــد تا كوالكوويچ نشان دهد كه در تصميمهــاي انضباطياش جدي است.

حضور شــهرام محمودي اما در ميان نفرات خاتم اردكان جالب اســت. او كه در ايــن دوره تمرينات تيم ملــي هم دعوت كوالكوويچ را به دليل ضعف نفرات پشــت خط زن تيم ملي نپذيرفت و مصدوميتش را بهانه كرد، مثل ســال گذشــته در جام باشگاههاي آسيا حضور پيدا خواهد كرد و اين بار به جاي ســرمايه، پيراهن خاتم را خواهد پوشيد.

البته كه حضــور در تمرينات طوالني مدت تيم ملي و مســابقات يكماهه ليگ جهاني، فشار بســيار بيشتري به بازيكنان و همچنيــن مصدوميتهاي كهنهشــان وارد ميكند امــا كوالكوويچ راضي بود كه محمودي را به طور مقطعي هم در اختيار داشته باشد. حاال بايد ديد آيا همين فشار بيشــتر بازيهاي ملي دليــل اصلي غيبت محمودي است و يا علت ديگري او را براي دومين ســال پياپي از بازيهاي ملي دور ميكند. ميرحسيني: نفراتي را ميبريم كه ديگر ادعايي دربارهشان نباشد! عباسعلي ميرحسيني درباره فهرست 19 نفره تيمش بــراي رقابتهاي قهرماني آســيا و حضور برخي ستارههاي سالهاي گذشته تيم ملي درباره نفرات تيم خودش توضيح ميدهد: «تــالش كرديم تا نفراتي را معرفــي كنيم كه در تيمهاي ملي الف و ب نباشند و كســي هم بعدا ادعايي درباره اين بازيكنان نداشــته باشــد. هماهنگيها انجام شد و حاال با تاييد رييس فدراسيون، فهرست آن را منتشر كرديم.»

او همچنيــن به شــيوه حضــور اين بازيكنــان و قــرارداد بــا آنها بــراي جام باشــگاههاي آسيا نيز اشــاره ميكند: «با بازيكنانــي كه بهعنوان يــار كمكي به تيم اضافه ميشــوند، قرارداد پايه ميبنديم و پــس از قهرماني نيز پاداش خواهند گرفت اما با بازيكنان اصلــي تيم خاتم به صورت كامل تسويه حساب كرده و در صورت قرار گرفتن بر روي سكو پاداش دالري خواهند گرفت.»

اســامي 19 بازيكن تيــم خاتم اردكان براي حضور در جام باشگاههاي آسيا به شرح زير است: پاســور: امير حســيني، مهدي مهدوي و رشيد يوسفي پشــت خط زن: شــهرام محمودي، علي جاللي و جواد حسين آبادي دريافت قدرتي: فرهاد نظري افشار، حمزه زرينــي، حســين اميري، حســين واليي، اميرحسين طالبيان و علي قاضي سرعتي زن: عادل غالمي، بهمن جهانديده، محمد رضي پور و حسن صنوبري ليبرو: مجتبي يوســفي، ناصــر رحيمي و يوسف قاضي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.