روي بسكتبال حساب ويژهاي باز شده است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مليپوش بســكتبال ايران ميگويد هنوز حســرت باخت در فينال اينچئون را ميخوريم و ميخواهيم در بازيهاي آسيايي جاكارتا آن را جبران كنيم.

فريد اصالني درباره شــرايط تيم ملي در مسير انتخابي جام جهاني و بازيهاي آســيايي ميگويد: «اردوي تيم ملي با حضور همه بازيكنان شروع شده و بهترينهاي ايران و آسيا در اردو هستند و اكنون ميتوان گفت از تمام ظرفيت بسكتبال استفاده شده اســت. طبق برنامه بايد براي پنجره ســوم و بازيهاي آسيايي آماده شويم كه بسيار مهم است. وضعيت تيم ملي در مسير انتخابي جام جهاني خيلي خوب است و بايد با قدرت براي بازيهاي آسيايي آماده شويم.»

مليپوش پســت يك تيم ملي با اشاره به بازيهاي آسيايي ادامه ميدهد: «من در بازيهاي آسيايي اينچئون حضور داشتم و از نزديك تجربه اين رويداد را به دست آوردم. همه مليپوشان و البته اعضاي خانواده بسكتبال هنوز حسرت فينال اينچئون را ميخورند. بســكتبال طالي اين رويداد را در كارنامهاش ندارد و با انگيزه بسيار باال براي رســيدن به اين موفقيت تالش ميكند. كسب قهرماني هم براي بسكتبال مهم است و هم كميته ملي المپيك حساب ويژهاي روي تيم باز كرده.»

مليپوش بسكتبال ايران درباره شرايط خودش در تيم ملي نيز توضيح ميدهد: «بعد از پنجره دوم انتخابي جام جهاني و ليگ چند روز استراحت كردم و دوباره وارد تمرين شدم. از ابتداي اردوهاي تيم ملي در كنار تيم بودم و شرايط خوبي دارم. تمام تالش من اين است كه نظر كادر فني را جلب كنم.»

او در پاســخ به اين سوال كه با توجه به تغييرات رقابتهاي فيبا كسب سهميه المپيــك را چطور ارزيابي ميكند نيز ميگويد: «بــا توجه به تغييرات واقعا المپيكي شــدن سخت شده اســت. كار خيلي ســختي داريم كه در جام جهاني بهترين تيم آسيايي شويم و سهميه المپيك بگيريم. براي اين كار نياز به برنامه ريزي ويژه داريم. قطعا كادر فني و فدراســيون هم اين برنامهريزي را انجام ميدهد. به هر حال آرزوي هر ورزشــكاري حضور در المپيك است و براي ما نيز دور از دسترس نيست و بايد با يك برنامهريزي خيلي خوب به اين هدف هم برسيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.