انتخابات قايقراني، تحت تاثیر ريیس سابق

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

همانطور كه ايران ورزشــي نوشت، پس از غالمرضا اميني، رييس كنوني فدراســيون قايقرانــي، احمد دنيامالي رييس ســابق اين فدراســيون بــراي انتخابات اين رشــته ثبت نــام كرد. دوره رياســت غالمرضــا اميني در فدراســيون قايقرانــي 12 مــرداد بــه پايان ميرســد و براي انجــام به موقــع انتخابات، ثبتنام از نامزدهاي رياســت اين فدراسيون طي روزهاي گذشــته انجام شــد و ديروز به پايان رسيد. در آخرين روز از مهلت ثبت نام، دنيامالي رييس ســابق فدراسيون كه پيش از لندن از سوي محمد عباسي بركنار شد، ثبت نــام كرد تا همه معادلههــاي اين انتخابات را تحــت تاثير خود قرار دهــد. البته پيش از او غالمرضا اميني رييس كنوني فدراســيون هم ثبت نام كرده بــود. اين انتخابات كانديداهاي ديگري هــم دارد كه حضورشــان قابل تامل است. عمران پورعسگرپرست سرپرست كنوني كميته رويينگ، عليرضا سهرابيان نايب رييس پيشين فدراسيون، محسن ميالد رييس سابق كميته آبهاي آرام به همراه مهران قزلباش و فاطمه حســني ديگر افرادي هستند كه براي حضور در انتخابات ثبتنــام كردهاند و جالب اســت كه تعدادي از اينها، از جمله افرادياند كــه ســالها قبل توســط دنيامالــي در اين فدراسيون مسووليتهايي را برعهده گرفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.