دنیامالي: بدون برنامه عمل نميكنم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

احمد دنيامالي در خصوص حضورش در انتخابات فدراســيون قايقراني و اولويتهاي اين رشته ميگويد: «با توجه به تجربه گذشته حضور در فدراسيون جهاني طبيعتا نگاهم در حوزه قهرماني قويتر شده است. آنچه معموال سرفصل كارهاي من خواهد بود اين است كه بدون برنامه و محاســبات عمــل نكنم. ايجاد محيط آرام براي پرورش استعدادهاي جديد نيز در اين رشته الزم است.»

او ادامه ميدهد: «بايد چشــماندازها به ســمتي برود كه ابتدا در جايگاه اول آســيا باشيم و در گام بعد بايد در دنيا به دنبال نتايج خوب باشيم. برآيند عمومي نيز اين است كه ديگر نبايد تنها كســب سهميه المپيك ما را خوشحال كند بلكه بايد بعد از كسب سهميه، در فينال مادههاي مختلف باشيم و به سمتي برويم كه رشــتههاي پر مدال به سمت كسب موفقيت پيش بروند.»

رييس سابق فدراســيون قايقراني ادامه ميدهد: «ورزش كشــور به دليل وابستگي به چند رشته محدود، شــكننده است و اين در شــأن ورزش ايران نيســت. ورزش ما بايد به سمتي برود كه 15 تا 20 رشته شانس كسب مدال داشــته باشند. قايقراني هم ميتواند در اين مسير باشد. در حال حاضر توان فني قابل دفاعي داريم كه بايد ساماندهي بيشتري شود. همه كســانيكه در اين رشــته بودند زحمت كشيدند و ما هم بايد راه آنها را ادامه دهيم و به سمتي برويم كه نتايج قابل دفاعتري داشته باشيم.»

او دربــاره بركنــارياش در زمان وزارت عباســي نيز ميگويد: «بركناري اگر قانوني و از طريق مراجع قانوني باشــد، در آن صورت اين موضوع درست خواهد بود اما بركناري كه مبناي قانوني ندارد، خود خالف قانون است و قابل استناد نيست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.