بازديد سجادي از اردوي مشترك واترپلو ايران و چین

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سجادي سرپرســت كاروان ايران در بازيهاي آسيايي جاكارتا 2018 سهشنبه از اردوی مشترك تيم ملي واترپلو ايران و چين و روند آمادهسازي ملي پوشان ايران بازديد كرد.

تيــم ملــي واترپلو ايــران و چين از هفتــه گذشــته در اردوی مشــترك آمادهســازي قبل از بازيهاي آســيايي جاكارتا 2018 در تهران به ســر ميبرند كــه اين ســومين مرحلــه از برنامههاي آمادهســازي واترپلو ايران بــراي حضور موفق در جاكارتا 2018 است. سرپرست كاروان ايران در اين بازيها، با حضور در اســتخر 9 دي مجموعه ورزشــي شهيد شيرودي از نزديك شاهد اردوی مشترك و ديدار دوســتانه واترپلوي ايران و چين بود. سجادي ضمن گفت و گو با مسووالن فدراســيون و كادر فني تيــم ملي، روند آمادهســازي تيم را در آستانه حضور در اين بازيها بررسي كرد.

تيــم ملــي واترپلو ايــران پيش از اين، اردوی خــود را همزمان با تعطيالت نوروزي 139۷ در استخر 9 دي مجموعه شــيرودي برگزار كــرده و در دو مرحله اردوی برون مرزي در كشــورهاي ايتاليا و چين را پشت سر گذاشته بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.