«اما و اگر» براي حضور لژيونرهاي هندبال در جاكارتا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس فدراسيون هندبال نكته جالبي را ميگويد كه قابل تامل اســت؛ اينكه احتمال دارد لژيونرها در بازيهاي آســيايي تيم ملي را همراهــي نكننــد. اردوي تيم ملي هندبال زير نظر مربي جديد در حالي آغاز شــده كه عليرضا رحيمي درباره تركيب تيم توضيحاتي ميدهــد. او با بيان اينكه مــا در حال حاضر مجبور هســتيم با بازيكنان موجود در كشور پيــش برويــم، ميگويــد: «نميدانيم كه در بازيهاي آســيايي جاكارتا لژيونرها ميتوانند حضور داشــته باشــند يا خير، حتي اگر در اردوهــاي تيم ملــي لژيونرها حاضر شــوند مطمئن نيســتم كه باشــگاههاي آنها اجازه دهند كه در اندونزي حضور داشــته باشــند. البتــه حــق طبيعي باشــگاهها اســت چون بازيهاي آســيايي در تقويم ورزشــي هيچ كشوري ثبت نشــده است.» او ادامه ميدهد: «نميتوان ريسك كرد. در درجه اول با همين بازيكناني كه آماده هســتند، تمرينها را آغاز خواهيم كرد. هر كدام از لژيونرها كه توانستند بــه ايران بياينــد و در اردوي تيم ملي حاضر شوند با تشــخيص مربي ميتوانند تيم را در بازيها همراهي كنند. بايد مربي تشــخيص دهد كه لژيونرها در تمرينها بودهاند يا خير، حضورشان كم بوده يا خير.»

رييس فدراســيون هندبال در پاسخ به اين ســوال كه آيا با اين تيمي كه در اختيار داريد ميتــوان از نايب قهرماني آســيا دفاع كرد، ميگويــد: «در بازيهــاي گروهي اگر بهتريــن تيم دنيــا را هم در اختيار داشــته باشيد، نميتوان قول سكو را داد. من هم قول سكو را نميدهم اما سعي خواهم كرد چون با نام ايران و با پرچم كشــورمان به اين بازيها ميرويم بهترين بازيكنان را اعزام كنيم و هر چه كــه در توان داريم بــراي تيم ملي انجام دهيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.