يك‌جعبه‌شيريني‌از‌اين‌هديه‌بهتر‌بود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

روز سهشنبه اتفاق جالبي در بابل افتاده بود. جمعي از مسووالن اين شهر از شهردار و فرماندار گرفته تا درجهداران نظامي، به خانه برادران عالميان رفته بودند. مليپوشان تنيس روي ميز ايران كه به تازگي در رقابتهاي قهرماني جهان افتخارآفريني كردند و براي نخستين بار پس از انقالب اسالمي، تيم ايران را به دسته اول تيمهاي جهان رساندند. همين افتخارآفريني باعث حضور مسووالن بابل در شهر محل تولد و زندگي برادران عالميان در منزل اين دو قهرمان شد و مراسم تجليلي كه البته خيلي عجيب به پايان رسيد. پس از پايان اين مراسم بود كه نيما عالميان با انتشار عكسي از هديه مسووالن به خودش و نوشاد رونمايي كرد! هديهاي كه يك كارت هديه 001هزار توماني بود، نيما بيشتر درباره اين موضوع صحبت می كند.

تيم تنيس روي ميز ايران در رقابتهاي جهاني ســوئد كه در همين ارديبهشت ماه برگزار شد، توانست پس از چهار دهه، راهي ســطح اول تنيس روي ميز دنيا شــود. كار بزرگي كه شــايد آنقدرها ديده نشد و مانند رنكينــگ دو رقمي بــرادران عالميان مورد توجه قرار نگرفت.

با اين حال در معدود تجليلهاي صورت گرفته از نفرات اين تيم، فرماندار، شهردار و برخي ديگر از مســووالن اين شهر، به منزل پدري برادران عالميــان و محل تمرين آنها رفتند تــا از آنها تقدير كننــد. تقديري كه در كمال تعجــب با كارت هديه 100« هزار توماني» انجام شد!

نيمــا عالميــان كــه خــودش تصوير ايــن كارت و خبر اين ماجــرا را در صفحه شخصياش منتشر كرد درباره اين ماجرا به ايران ورزشــي ميگويد: «مراسم خاصي كه نبود. مسووالن لطف كردند و براي تجليل به منزلمان آمدند كه البته با كارت هديه001 هــزار توماني انجام شــد. اتفاقي كه من در صفحه شــخصيام هم نوشتم و آن را بيشتر شبيه به يك شوخي ديدم.»

او ادامه ميدهد: «شــايد واقعا بهتر بود به آوردن يك جعبه شــيريني يا يك دسته گل كفايــت ميكردند و به اين شــكل از ما تجليل نميكردند.»

نوشاد ساعاتي پس از اين مراسم تصوير كارت هديه و موجودي آن را منتشــر كرد. كاري كه باعث شــده تماسهــاي زيادي از جانب مســووالن شهرش داشــته باشد كه عذرخواهي كرده و قولهايي به او دادهاند.

پينگپنــگ باز المپيكي ايــران درباره بازخوردهاي ايــن اتفاق نيز ميگويد: «پس از اينكــه عكسها را منتشــر كردم و برخي رســانهها بــه آن پرداختنــد، تماسهــاي زيادي از جانب مســووالن داشتم كه با ابراز شــرمندگي قولهايي دادند كه بايد ببينيم به آن عمل ميكننــد يا خير. آنها فعال قول دادهاند كه ما را به طور رسمي در شهرداري استخدام كنند تا حداقل برخي مشكالتمان مرتفع شود.»

عالميان درباره درخواستهاي ورزشي و در اختيار گذاشتن سالن براي تمرينات نيز اينطور توضيح ميدهــد: «ما فعال در همان پاركينگمان تمريــن ميكنيم. بارها از آنها سالن خواســتهايم اما در شرايطي كه هزينه چنداني هم برايشــان ندارد، از اين كار دريغ ميكنند و گاهي هم فقط قول ميدهند.»

تنيــس روي ميز ايــران در دهه هفتاد و هشــتاد، خواب ردهبنديهاي دو رقمي را هم نميتوانســت ببيند. با اين حال حاال دو بازيكن در ردههاي 69 (نيما) و 59 (نوشاد) دارد.

نيمــا در ايــن بــاره ميگويــد: «باور كنيد بسياري از مســووالن اصال ارزش اين رنكينگ و موفقيــت را نميدانند. همانطور كه متوجه نميشــوند داشتن دو بازيكن در ردهبنديهــاي 69 و 59 دنيــا چقدر ارزش دارد، نميدانند كه رسيدن به سطح اول دنيا و رقابت با تيمهاي برتر چه دشــواري دارد. براي همين هم هســت كه آنطور كه بايد و شــايد به ما توجه نميشــود و خواستههاي خيلي ســادهمان هم ناديده گرفته ميشود و در نهايــت هم بــا كارت هديه 100 هزار توماني از ما تقدير ميكنند!»

برادر كوچكتر نوشاد درباره برنامههاي باور كنيد بسياري از مسووالن اصال ارزش اين رنكينگ و موفقيت را نميدانند. همانطور كه متوجه نميشوند داشتن دو بازيكن در ردهبنديهاي 69 و 59 دنيا چقدر ارزش دارد. براي همين هم هست كه با كارت هديه 100 هزار توماني از ما تقدير ميكنند! مليپوشــان تنيس روي ميز ايران پيش از بازيهاي آســيايي جاكارتا نيــز ميگويد: «مــا 29 ارديبهشــت براي شــركت در دو تور مهم به هنگ كنگ و ســپس چين سفر ميكنيم. اين تورها در باالترين سطح ممكن تورهاي جهاني برگزار ميشــود و در فاصله اندك باقيمانده تا بازيهاي آسيايي، به نظر ميرســد تقريبا تمام بازيكنان برتر آسيا به اين رقابتها بيايند.»

عالميان در پاســخ به اين سوال كه آيا پيش از اين رقابتهــا تمريني در قالب تيم ملي داشتهاند يا خير ميگويد: «خير تمريني در قالب تيم ملي نداشــتهايم. من و نوشــاد كه اينجا تمرين كردهايم و اعزام ميشــويم. افشين نوروزي هم جداگانه تمرين ميكند و هر سهمان راهي اين تورها ميشويم.»

نفر 96ام رنكينگ دنيا درباره حضور ايران در بازيهاي آســيايي در دو بخش تيمي و انفــرادي نيز ميگويد: «در بخش تيمي با چهار ورزشــكار اعزام ميشــويم. در انفرادي هم فكــر ميكنم تنها دو نفر بتوانيم شركت كنيم و با ديگر رقبا رقابت كنيم.»

اين براي نخســتين بار است كه تنيس روي ميــز ايران در بخــش تيمي بازيهاي آســيايي هم به ميدان ميرود. اين اتفاق در هر دو بخش مردان و زنان ميافتد و كاروان تنيس روي ميز ايران با چهار ورزشــكار مرد و چهار ورزشكار زن راهي اين مسابقات مهم ميشود.

تيم مــردان ايران با توجه به شــرايط خوبــي كه ايــن روزهــا دارد، در اين دوره ميتواند به بهترين نتيجه خود برســد و به جمع هشت تيم برتر و حتي در صورت قرعه خوب، به عنواني بر روي سكوي اين رقابتها دست پيدا كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.