آشوري: از بهنامفر خواستم در تيم ملي بماند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رییس ســازمان تیمهاي ملــي کاراته ميگویــد بازیکنان جوان ما بــا غفلتهاي 6 تا 10 ثانیــهاي مدال طال را از دســت خود به زمین انداختند. محســن آشوري در خصوص مسابقات کاراته ردههاي پایه قهرماني آسیا و نتایج ورزشــکاران ایران ميگوید: «کم شدن فاصله ســني بین جوانــان و نوجوانان باعث فشردگي کار شــده بود. با توجه به این شرایط نیــز ما تصمیم گرفتیم در چندین رده ســني به جاي اســتفاده از نفرات برتر اوزان مختلف رده جوانان از نفرات دوم و ســوم که شــرایط سني کمتري داشتند اســتفاده کنیم تا براي کســب ســهمیه المپیک جوانــان و افزایش امتیازات بازیکنان در ردهبندي این مسابقات آیندهنگري داشــته باشــیم. نگاه مــا در این مسابقات تنها به کسب مدال منحصر نشده بود و به کسب سهمیه نیز فکر ميکردیم. کادرفني تیم ملي نیز از هیچ تالشي براي بازیکنان دریغ نکرد اما برخي بازیکنان جوان ما با غفلتهاي 6 تا 10 ثانیــهاي مدال طال را از دســت خود به زمین انداختند.» دبیر فدراسیون کاراته در خصوص اســتعفاي بهنامفر و مشخص شدن شــرایط کادرفني تیم جوانان براي کســب ســهمیه المپیک در این رده سني نیز توضیح ميدهد: «صحبتهاي الزم را با بهنامفر بعد از اعالم استعفاي خود انجام دادم و حتي چندین جلســه در ژاپن با او برگزار کردم تا در تصمیم خــود تغییراتي انجــام بدهــد. بچههاي تیم جوانان نیز از عملکرد خود ابراز ندامت کردند و همه آنها خواســتار تداوم همکاري بهنامفر بودند و بر این اساس حتي در فرودگاه قطر نیز جلسهاي با بهنامفر داشــتم و از او درخواست کردم به کار خود ادامه بدهد.»

آشــوري ادامــه ميدهد: «بــا توجه به زمان کم تا مســابقات کسب سهمیه المپیک در بلغارســتان، عالقهمند بودیم تا با بهنامفر نیز جلســهاي در فدراسیون داشــته باشیم که به خاطر ســفر او این جلســه به شنبه 29 اردیبهشــت ماه موکول شــد اما قطعا تا روز یکشــنبه تکلیف کادرفني تیم ملي مشخص خواهد شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.