نوجوانان كشتي فرنگي براي قهرماني جهان آماده ميشوند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نوجوانــان کشــتي فرنگي ایــران پس از کســب عنــوان قهرماني در مسابقههاي نوجوانان آسیا در شهر تاشکند ازبکستان، خود را براي حضور در مسابقههاي جهاني این رده سني آماده ميکنند.

اردوي آمادگي تیم کشــتي فرنگي نوجوانان آســیا براي مســابقههاي جهانــي از فردا (جمعه) تــا روز 10 خرداد ماه در خانه کشــتي محمد بنا تشکیل ميشود. اسامي کشتيگیران دعوت شده به این اردو از این قرار است: 45 کیلوگرم: امیررضا ده بزرگي از فارس و علي حاجيوند از خوزستان. 48 کیلوگــرم: ســجاد عباسپور از مازندران و ســعید اســماعیلي از خوزستان.

51 کیلوگــرم: ایمان محمدي از خوزســتان، امیر عبــدي از قم و نیما محمدي از خوزستان.

55 کیلوگرم: امیرحســین خوانســاري از خوزســتان و علي اســکو از مازندران. 60 کیلوگرم: شاهین بداغي از خوزستان و میالد رضانژاد از خوزستان. 65 کیلوگرم: حســین قاســمي و کامران ارقش از خوزستان و مرتضي پورعیسي از مازندران.

71 کیلوگــرم: مســعود کاووســي و علیرضــا ارقش از خوزســتان و محمدمهدي هداوند از تهران. 80 کیلوگرم: محمد ناقوسي و علیرضا مرادي از خوزستان. 92 کیلوگرم: محمد نصرتي از تهران و حسن قرباني از اصفهان. 110 کیلوگرم: محمدرضا عبدیان از تهران، مهدي کالنتري از اردبیل و سعید حسن پور از خوزستان. اعضاي کادر فني: فرشاد علیزاده (ســرمربي)، عبدالکریم کاکاحاجي، بهروز حضرتي پور، سیامک قیطاســي و دو مربي به معرفي هیات کشتي استانهاي مازندران و تهران (مربیان) و حسام الدین جعفري (سرپرست).

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.