ديدار كشتيگيران تركيه با اردوغان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اعضاي تیمهاي ملي کشــتي آزاد، فرنگي و زنان ترکیه پس از کســب 13 مدال در مســابقههاي کشتي قهرماني 2018 بزرگساالن اروپا در روسیه با «رجب طیب اردوغان» رییس جمهوری ترکیه دیدار کردند. در این دیدار رییس جمهوری ترکیه ضمن تبریک به خاطر کســب 5 مدال طال و 8 مدال برنز توســط کشتيگیران این کشور در مسابقههاي کشتي قهرماني اروپا که اواســط اردیبهشت ماه در جمهوري داغستان روســیه برگزار شد، براي آنها در مســابقههاي قهرماني بزرگســاالن جهان در بوداپست مجارستان آرزوي موفقیت کرد. در این دیدار موســي آیدین رییس فدراسیون کشتي ترکیه و عثمان اشکین باک وزیر ورزش و جوانان این کشور حضور داشتند. تیمهاي کشتي آزاد و زنان ترکیه به مقام سوم و تیم کشتي فرنگي این کشور نیز به مقام ششم این مسابقهها رسیدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.