نقره داغ کشتيگیر طاليي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ایــران ورزشــی- کمیتــه انضباطــي فدراســیون کشتي بعد از بررســي اتفاقات حاشــیهاي و جنجالي مرحله نهایي انتخابي تیــم ملــي کشــتي آزاد و فرنگــي، احکام ســنگیني را براي متخلفان این مســابقات در نظــر گرفت. احکامي که به نظر در تاریخ کشتي حداقل کم سابقه به نظر ميآید. اگر چه مهمترین جریمه براي ســعید عبدولي بود که با محرومیت یک ساله روبهرو شد اما ارشــک محبي به همراه مهدي شربي نیازي هم با محرومیت سنگیني روبهرو شدند.

حکم ســعید شــش مــاه محرومیت قطعي و شــش ماه هــم محرومیت تعلیقي اســت که این حکم براي بــرادر او، کرامت عبدولي نیز صادر شــد. سامان عبدولي اما با محرومیت ســه ماه قطعي و سه ماه تعلیقي روبهرو شد.

کمیته انضباطي با صدور احکام سنگین به دنبــال برخورد با جنجالها اســت و در همین راســتا هــم براي هفت نفــر از افراد دخیل در درگیري حکم صادر شــده است. محرومیت ســنگین براي ســعید عبدولي کشتيگیر طالیي ایران در مسابقات جهاني و مــدالآور در المپیک که تــا همین چند هفته پیش نقش ناجي را براي کشتي فرنگي داشــت، او را نقرهداغ کرده اســت. احکامي سنگین و شاید هم بينظیر در تاریخ کشتي که شاید نشان دهنده عزم جدي فدراسیون براي برخورد با این حواشي باشد اما همچنان یک ســوال جدي در این باره وجود دارد که آیا همه مشــکالت با همین احکام به پایان ميرسد؟

به نظر ميرســد این احکام بیش از این هتاکيها را از بیــن ببرد باعث از بین رفتن دوران قهرماني برخي از این کشــتيگیران ميشــود. البته رفتار این کشــتي گیران و بخصــوص ســعید عبدولي به هیــچ عنوان جاي توجیه ندارد اما اگر رفتارهاي او آسیب شناسي نشــود و این دلیل کشف نشود که چــرا کشــتيگیري در دوران قهرمانياش هرگز یکبار هم از این نوع رفتار نداشــته اما به یکباره چنین حرکتي را از خود بروز داد، حتما باز این رفتارها تکرار ميشود.

اگر امــروز این احکام ســنگین باعث حذف چند کشــتيگیر هم شود اما در عین حــال باعث از بین بردن این حواشــي براي همیشــه هم شــود، ایرادي ندارد اما امروز تعدادي از کشــتيگیران با محرومیتهاي ســنگین روبهرو ميشــوند و شاید به خاطر همین احــکام دوران قهرماني آنها به پایان برسد اما از کجا معلوم که این رفتار از سوي دیگر کشتيگیران باز هم تکرار نشود؟

امیــد نــوروزي در انتخابــي تیم ملي کشتي فرنگي در مشــهد به یکباره با چوب به روي تشــک آمد اما این کشتيگیر نه در حدود 10 ســالي که قبل از آن روي تشک بود، چنین رفتاري را داشــت و نه بعد از آن هرگز این رفتار را از خود بروز داد. اگر وقتي فدراسیوننشینها امید را روي تشک با چوب دستي دیدند، آســیب شناسي ميکردند و نوع رفتارهــاي خود را تغییر ميدادند هرگز سعید عبدولي و برادرانش دیگر این رفتارها را تکرار نميکردند.

ســعید عبدولي سال گذشــته با انواع بياحتراميهــا بــه کادر فنــي و قوانیــن فدراسیون کشــتي به خاطر یک مدال برنز که در جهاني فرانســه کسب کرد به ترکیب تیم ملي رســید و حق مسلم پیام بویري از بین رفت.

آیــا رفتارهایــي کــه امروز از ســعید عبدولي دیده شــد نميتواند حاصل همان کارهاي سال گذشته او باشد که هم از سوي فدراسیون و هم از سوي شوراي فني حمایت شد؟

به نظر ميرسد که باید آسیب شناسي کــرد و متوجه این موضوع شــد که چرا هر کشــتي با یک حاشــیه همراه بــود و چرا برگزاري یک مســابقه هفــت محروم در پي داشت؟ اگر بررســي، و ریشهاي حل نشود، این احــکام بــه تنهایي نميتوانــد راهحل مناسبي باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.